د حقیقی سکتور شمېرې

عنوان  
د انفلاسیون نرخ (په ملي کچه د لګښت کوونکو د بیو عمومي شاخص) د سند ترلاسه کول