دستورالعمل ها و فورمه های جواز دهی

بانکها

عنوان رده  
     
     

نهاد های غیر بانکی

  • نهاد های پول الکترونیکی
عنوان    
فورم درخواستی جواز شرکت خدمات پولی و یا صرافی   دریافت سند
رهنمود استفاده روزنامچه صرافان   دریافت سند
روزنامچه صرافان   دریافت سند
مسولیت های مقرراتی صرافی ها و خدمات پولی   دریافت سند
برنامه آموزشی بخش مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی   دریافت سند
گزارش دهی معاملات بزرگ حواله جات   دریافت سند
پول شویی و تمویل تروریزم و ضرورت مبارزه با آن   دریافت سند
برنامه آموزشی بخش مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم برای شرکتهای صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
ساختار اداری و اداره مشترک خوب   دریافت سند
آگاهی در رابطه به پروسه تغییرات ساختار حقوقی صرافی ها و خدمات پولی از انفرادی به شرکتی و مزایای شرکت های صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
گزارش دهی معاملات بزرگ تبادله اسعاری   دریافت سند
تطبیق لست های تعذیرات   دریافت سند
گزارش دهی معاملات مشکوک حواله و تبادله اسعار   دریافت سند
عنوان    
فورم درخواستی اشخاص حقیقی به جواز شرکت خدمات پولی و یا صرافی   دریافت سند
رهنمود استفاده از روزنامچه برای فراهم کننده گان خدمات پولی   دریافت سند
روزنامچه خدمات پولی   دریافت سند
رهنمود اخذ اسناد حمایوی برای صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی   دریافت سند