دستورالعمل ها و فورمه های جواز دهی

بانکها

عنوان رده  
     
     

نهاد های غیر بانکی

 • نهاد های پول الکترونیکی
دستورالعمل ها و رهنمود های شرکت های صرافی و خدمات پولی    
شرایط تهیه نرم افزار (سیستم) شرکت صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
رهنمود استفاده روزنامچه صرافان   دریافت سند
روزنامچه صرافان   دریافت سند
مسولیت های مقرراتی صرافی ها و خدمات پولی   دریافت سند
برنامه آموزشی بخش مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی   دریافت سند
گزارش دهی معاملات بزرگ حواله جات   دریافت سند
پول شویی و تمویل تروریزم و ضرورت مبارزه با آن   دریافت سند
برنامه آموزشی بخش مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم برای شرکتهای صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
ساختار اداری و اداره مشترک خوب   دریافت سند
آگاهی در رابطه به پروسه تغییرات ساختار حقوقی صرافی ها و خدمات پولی از انفرادی به شرکتی و مزایای شرکت های صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
گزارش دهی معاملات بزرگ تبادله اسعاری   دریافت سند
تطبیق لست های تعذیرات   دریافت سند
گزارش دهی معاملات مشکوک حواله و تبادله اسعار   دریافت سند
  رهنمود استفاده از روزنامچه برای فراهم کننده گان خدمات پولی   دریافت سند
  روزنامچه خدمات پولی   دریافت سند
  رهنمود اخذ اسناد حمایوی برای صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی   دریافت سند
  اسناد و فورمه های جواز دهی شرکت های صرافی و خدمات پولی    
  فورم درخواستی جواز شرکت خدمات پولی و یا صرافی   دریافت سند
  فورم درخواستی اشخاص حقیقی به جواز شرکت خدمات پولی و یا صرافی   دریافت سند
  اساسنامه شرکت صرافی و خدمات پولی ( اسم شرکت مربوطه(   دریافت سند
  پلان تجارتی شرکت ها   دریافت سند
  فورم تعهد نامه سهمدار شرکت خدمات پولی وصرافی برای اخذ جواز فعالیت   دریافت سند
  فورمه موجودیت اسناد ضروری اخذ جواز شرکت صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
  غرض تنظیم امور بخش منابع بشری شرکت صرافی/ خدمات پولی موارد ذیل را تطبیق مینماید   دریافت سند
  فورم ضمانت خط شرکت خدمات پولی و صرافی   دریافت سند
  نمونه امضا  مالکان و کارمندان شرکت صرافی  و خدمات پولی   دریافت سند
  پالیسی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم   دریافت سند
  مکتوب آغاز فعالیت   دریافت سند
  مکتوب معرفی کارمندان شرکت   دریافت سند