دستورالعمل ها و فورمه های جواز دهی

بانکها

عنوان رده  
     
     

نهاد های غیر بانکی

  • نهاد های پول الکترونیکی
عنوان    
فورم درخواستی جواز شرکت خدمات پولی و یا صرافی   دریافت سند
رهنمود استفاده روزنامچه صرافان   دریافت سند
روزنامچه صرافان   دریافت سند
عنوان    
فورم درخواستی اشخاص حقیقی به جواز شرکت خدمات پولی و یا صرافی   دریافت سند
رهنمود استفاده از روزنامچه برای فراهم کننده گان خدمات پولی   دریافت سند
روزنامچه خدمات پولی   دریافت سند
رهنمود اخذ اسناد حمایوی برای صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی   دریافت سند