دستورالعمل ها و فورمه های جواز دهی

بانکها

عنوان رده  
     
     

نهاد های غیر بانکی

  • نهاد های پول الکترونیکی
عنوان    
فورم درخواستی جواز شرکت خدمات پولی و یا صرافی   دریافت سند
عنوان    
فورم تعهد نامه سهمدار شرکت صرافی و یا  خدمات پولی برای اخذ جوازفعالیت   دریافت سند