پولي او مالي سکتور

دا سکتور د پولي او مالي معلوماتو د راټولولو، توحید، شننې او راپور ورکونې مسؤولیت په غاړه لري. دا سکتور د پولي او مالي احصائیې په مسائلو(MFS)، مالي نظام، پولي چارواکو، د پیسو د امانتونو بانکونو(DMBs)، د پولي سروې، پولي زېرمو او د هغه په اجزاوو باندې تمرکز کوي او د پولي سروې، نړیواله خالصه زېرمې، بیلانس شیټ (MA) وړاند وینه او اټکلونه کوي.

پولي سکتور هره ورځ د خزانه دارۍ له آمریت (نغدي راپور)، د بازار عملیات څخه (د مبادلې د نرخ راپور) راټولوي او د ورځنيو او د لیلام د بهیر په اړه د پریکړو په موخه په ګردښت کې د پیسو (CiC)، پولي زېرمو (RM) او د هغه د پاتې اجزاوو، نړیواله خالصه زېرمو (NIR) او د افغانۍ پر وړاندې د ۹ اسعارو د مبادلوي نرخونو په ګډون د شاخص ورځنی راپور جوړ او ترتیبوي.

نړیواله خالصه زېرمې

پولي او مالي شمېرې (MFS) د موجودۍ ارزښت بیانوي چې د محاسبې د دورې په پای کې په اړوندو حسابونو کې په مناسبه بیه یې ارزښت ټاکل کیږي. پولي سکتور د شتمنیو او پوراینو په توګه د نورو سهامي (ګډو) امانتونو (ODCs) د راټولولو مسؤولیت په غاړه لري. د سوداګریزو بانکونو د ټکټانې نرخونه، د مالی څارنې او د مالي او محاسبې د آمریتونو د پولي او مالي احصائیې د برخې د  M1 او M2  برخې جوړوي. د دې ترڅنګ، یو شمېر شننونکي د کال بېلابېلو دورو لپاره څیړنیز راپورونه جوړوي. راپورونه د افغانستان بانک په اقتصادي خپرونو کې په درې میاشتني او کلني توګه خپریږي.