سکتور پولی و مالی

این سکتور مسوولیت جمع آوری، توحید، تحلیل و گزارش دهی در مورد اطلاعات پولی و مالی را بدوش دارد. این سکتور روی مسایل احصائیۀ پولی و مالی (MFS)، نظام مالی، مقامات پولی، بانک‌‌های سپرده گذاری پول (DMBs)، سروی پولی، ذخایر پولی و اجزای آن تمرکز نموده و سروی پولی، ذخایر خالص بین المللی، بیلانس شیت MA را پیشگویی و برآورد می‌کند.

سکتور پولی معلومات را بطور روزانه از آمریت عملیات بانکی (گزارش نقدی) عملیات بازار (گزارش نرخ مبادله) گرد آوری نموده و گزارش روزانۀ شاخص بشمول پول در گردش (CiC)، ذخایر پولی (RM)، و اجزای باقی ماندۀ آن، ذخایر خالص بین المللی (NIR) و نرخ‌های روزانۀ مبادلوی 9 اسعار در برابر افغانی را به منظور تصمیم گیری روزانه و روند لیلام، تهیه و ترتیب می‌کند.

ذخایر خالص بین المللی

ارقام پولی و مالی (MFS) ارزش موجودی را بیان می‌کند که در پایان دورۀ محاسبه در حسابات مربوطه به ارزش مناسب، ارزش گذاری می‌‎شود. سکتور پولی مسوولیت گردآوری سایر امانات سهامی (مشترک) (ODCs) به عنوان بررسی دارائی‌ها و بدهی‌ها را بدوش دارد. نرخ‌ تکتانه بانک های تجارتی، بخش‌های M1 و M2 آمریت‌های نظارتی مالی و آمریت مالی و محاسبه، بخش احصائیۀ پولی و مالی را تشکیل می‌دهد. در کنار این، یک تعداد تحلیلگران گزارش‌های تحلیلی را برای دوره‌های مختلف سال تهیه می‌کنند. گزارش‌ها در نشریات اقتصادی بانک مرکزی بطور ربعوار و سالانه نشر می‌گردد.