آمریت عمومی تمویل پروژه های بانک جهانی

آمریت عمومی پروژه های تمویل بانک جهانی بتاریخ 3/3/1388 در چوکات د افغانستان بانک ایجاد گردید. فعالیت های پروژه های انکشافی د افغانستان بانک که توسط بانک جهانی تمویل میگردد به دو بخش عمده تقسیم گردیده است؛ ایجاد سیستم ثبت اموال منقول و پروژه استحکام سکتور مالی.

آمریت عمومی پروژه های تمویل بانک جهانی؛ در چوکات د افغانستان بانک فعالیت نموده و جز نهاد دولتی (د افغانستان بانک) به شمار میرود این اداره صلاحیت های مربوطه را در روشنی قانون بانکداری و قانون د افغانستان بانک تنفیذ نموده و در پرتو صلاحیت های قانونی د افغانستان بانک عمل می نماید.

هدف:

هدف از پروژه، تقویت ظرفیت کاری در امور نظارت بانکی، قوانین بانکی و دسترسی به خدمات رسمی بانکی از طریق تاسیس نهاد های مالی برای اصلاحات در سکتور مالی است.

تشکیلات:

در چوکات تشکیل مدیریت عمومی پروژه های تمویل بانک جهانی به تعداد (6) تن کارمند و(2) تن کارکن مصروف انجام وظیفه می باشند.

آمر عمومی پروژه های تمویل بانک جهانی

معاونیت مدیریت عمومی پروژه های تمویل بانک جهانی

مسؤل تدارکات

هماهنگ کننده پروژه ها

مسؤل مالی