مقرره های بانکداری اسلامی

عنوان رده  
مقرره اقدامات تنفیذی مقرره های بانکداری اسلامی دریافت فایل
سند مقرراتی د افغانستان بانک در مورد متنوع سازی خطرات دارائی ها و وضع محدودیت ها بالای قروض بزرگ نهاد های بانکی درامورمالی اسلامی مقرره های بانکداری اسلامی

دریافت فایل

مقرره ادارۀ خطرات سیالیت (نقدینگی) بانکداری اسلامی مقرره های بانکداری اسلامی

دریافت فایل

مقررۀ کفایت سرمایه مقرره های بانکداری اسلامی

دریافت فایل

طرح کلی محصولات

عنوان رده  
رهنمود محصول مشارکه طرح کلی محصولات

دریافت فایل

پارامترهای شرعی

عنوان رده  

رهنمودها

عنوان رده  

کتاب راهنما

عنوان رده  
رهنمود بررسی اصول شریعت کتاب راهنما

دریافت فایل

رهنمود ارزيابی اعضای بورد شرعی کتاب راهنما

دریافت فایل

رهنمود رعایت اصول شریعت کتاب راهنما

دریافت فایل

منول نظارت خارج ساحه کتاب راهنما

دریافت فایل

سایرین

عنوان رده  
لایحهء وظایف بورد نظارت شرعی

سایرین

دریافت فایل