گالری

اطلاعیه صدور جواز های شرکت خدمات پولی و صرافی

حفظ و نگهداشت پول افغانی وجیبه ملی ماست

اطلاعیه د افغانستان بانک در مورد پذیرش دالر های امریکایی

تسهیلات برای تجاران و سرمایه گذاران در انتقالات بیرون مرزی (TT)

د افغانستان بانک طبق پلان استراتیژیک بازسازی سکتور مالی و بانکی و با در نظرداشت امکانات، محدودیت موجود بر معاشات کارمندان دولتی و غیردولتی را لغو کرد.

اطلاعیه د افغانستان بانک

بانکها یگانه محل مصؤن و قانونی برای نگهداری پول و پس انداز های شما میباشد

راه اندازی نمایشگاه خیابانی عکس در اعتراض به منجمد ماندن ذخایر ارزی افغانستان

تدویر ورکشاپ آموزشی برای نماینده گان رسانه های جمعی کشور

راه اندازی مسابقه دوستانه کرکت برای ترویج و استفاده از پول افغانی در معاملات و داد و ستدهای اقتصادی

حفظ و نگهداشت پول افغانی وجیبه ملی ماست

ابراز نظر یکی از همشهریان کابل در قبال ذخایر ارزی

وزارت خزانه داری امریکا جواز عمومی شماره 20 خود در قبال تسهیل فعالیتهای اقتصادی برای افغانستان را صادر نمود

ابراز نظر یکی از همشهریان کابل در قبال ذخایر ارزی

ابراز نظر یکی از همشهریان کابل در قبال ذخایر ارزی

ابراز نظر یکی از همشهریان کابل در قبال ذخایر ارزی

Pagination