آمریت ها

د افغانستان بانک به حیث بانک مرکزی کشور در راستای ثبات قیم، استحکام و ثبات نظام مالی، سیستم مصؤن تادیات، اداره مؤثر ذخایر ارزی، چاپ و نشر پول و به حیث بانکدار دولت فعالیت می نماید. د افغانستان بانک برای انجام مؤثر این فعالیت ها، شعبات گوناگون در ساختار تشکیلاتی اش ایجاد نموده تا با اجرای وظایف اساسی بانک و نائل شدن به اهداف بانک، رشد اقتصادی  را حمایت نماید.

آمریت عمومی دفتر ریاست

آمریت عمومی دفتر ریاست، یکی از بخش های  مهم در تطبیق اهداف و وظایف اساسی د افغانستان بانک به شمار میرود. این آمریت  از طریق ارتباطات با شرکاء بانک، سیاست ها و پالیسی های بانک مرکزی را انتقال داده و بازیگران مارکیت را از آخرین وقایع اقتصادی و پیشبینی در مورد نرخ تورم، رشد اقتصادی و ثبات نظام مالی آگاه میسازد.بیشتر 

 آمریت عمومی سیاست پولی

هدف عمدۀ آمریت عمومی سیاست پولی د افغانستان بانک (بانک مرکزی) را طرح، اتخاذ و اجرای سیاست پولی و سیاست ارزی کشور در راستای تأمین ثبات قیمت های داخلی و ثبات ارزش پول ملی تشکیل میدهد. دست یابی به این هدف بدون تأمین و حفظ ثبات در ارزش پول ملی امکان پذیر نیست. بیشتر

آمریت عمومی نظارت بانک ها

دراواخرسال۲۰۰۳میلادی بعدازتصویب قانون بانکداری،آمریت نظارت بانک ها که قبلاً آمریت نظارت امورمالی بوده جهت ایفای مسئولیت های مقرراتی دافغانستان بانک ونظارت ازسیستم مالی کشورتأسیس گردید. موازی بارشد وتکامل فعالیتهای سکتوربانکداری،آمریت نظارت امورمالی نیز رشد قابل ملاحظه را طی یکدهه گذشته داشته است.  بیشتر

آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیربانکی

مؤسسات مالی غیر بانکی(NBFI)، نهادها یا موسساتی اند که همچون بانکها به ارائه خدمات مالی میپردازند، اما هر موسسه مالی غیر بانکی نظر به ماهیت کاری خویش متفاوت بوده و دارای جواز فعالیت مخصوص نظر به فعالیت های مشخص شده میباشد. بیشتر

آمریت بانکداری و خدمات مالی اسلامی

آمریت بانکداری و خدمات مالی اسلامی یکی از آمریت های کلیدی د افغانستان بانک میباشدکه به منظور رشد، تقویت و حمایت از سکتورمالی اسلامی و بخصوص بانکداری اسلامی در کشور به اساس تصویب شماره 42 مورخ 28/9/1397 شورای محترم عالی دافغانستان بانک از معاونیت امور بانکداری اسلامی، آمریت عمومی نظارت امور مالی به آمریت مستقل ارتقاء گردید.  بیشتر

آمریت عمومی عملیات بازار

دیدگاه: داشتن سیستم پیشرفته مدیریت ذخایر به هدف حفظ سرمایه، حصول اطمینان از نقدینگی ارزی، دریافت سطح مناسب مفاد با تطبیق موثر سیاست پولی برای حصول اطمینان از ثبات مارکیت ها و نرخ تبادله.  بیشتر

اداره ناظرکُل

ماده ۲۱ قانون د افغانستان بانک، ایجاد دفتر ناظرکُل (اداره بررسی داخلی) و تعیین ناظر کُل را در چوکات د افغانستان بانک تصریح میدارد. بیشتر

کمیسیون حل منازعات مالی

کمیسیون حل منازعات مالی من حیث یک نهاد شبه قضایی در افغانستان، به منظور تأمین عدالت در پرتو تجارب قبول شدة نظام های حقوقی جهان تأسیس گردیده است. این کمیسیون در چوکات ادارة نظارتی دولت (د افغانستان بانک) تشکیل یافته است که مسؤولیت تأمین عدالت و انصاف را در عرصه های تخنیکی مطابق به احکام قانون به صورت فوری، آسان و ارزان برای مردم به عهده دارد. بیشتر

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) مبتنی به قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم به منظور جلوگیری از سؤ استفاده از سیستم بانکی و مالی کشور برای فعالیت های مرتبط با پول شویی و تمویل تروریزم در سال 2006 تأسیس گردیده است. بیشتر

آمریت عمومی صندوق حمایه سپرده های بانکی افغانستان (ADPF)

صندوق حمایه سپرده های بانکی افغانستان به منظور حمایت از سپرده های مردم در بانکهای تجارتی، حفظ ثبات بانکی و جلب اعتماد مردم بالای سکتور بانکی در کشور، در چوکات د افغانستان بانک به حیث آمریت عمومی بمنظور تأمین اهداف فوق تاسیس گردیده است که تحقق این اهداف فضای باورمندی و اعتماد کلی مردم را بالای نظام مالی در کشور فراهم می نماید. بیشتر

آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه

آمریت ثبت اعتبارات عامه (PCR) در ساختار تشکیلاتی د افغانستان بانک در سال 2008  برای جمع آوری اطلاعات اعتباری از بانک های تجارتی و موسسات مالی، جهت ارایه خدمات مادیول های توسعه دهنده معلومات اعتباری، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، صدور گزارش های اعتباری، توسعه درجه بندی معلومات اعتباری مشتریان بر اساس بهترین  شیوه ها و معیار های بین المللی و صدور اطلاعیه های جستجو شده تصدیق شده ایجاد گردیده است.  بیشتر

آمریت عمومی مالی و محاسبه

آمریت عمومی مالی و محاسبه، طوریکه از نامش پیداست امور مالی و محاسبه، بشمول ترتیب راپور های مالی، تهیه وترتیب بودجه (عادی وانکشافی)، اجرای معاشات، اجرای قرضه برای کارکنان، اجرای طلبات، تادیات نقدی، ثبت و کنترول دارایی های ثابت و طی مراحل معاملات مختلف حسابی را به پیش می برد. بیشتر

آمریت تکنالوژی معلوماتی

ارائۀ بهترین خدمات به کارمندان از طریق مودل مرکز خدمات مشتری، ستراتیژی و تأکید روی مودل مدیریت الکترونیکی، تمرکز روی حمایت از نیازمندی های عمدۀ کاری د افغانستان بانک توأم با ظرفیت مناسب تکنالوژی معلوماتی و مکالماتی جهت حمایت از تسریع روند رشد در برابری با کشورهای منطقه، تشریک مساعی و همکاری با تمام مدیریت/آمریت‌ها. بیشتر

آمریت عمومی منابع بشری

عرضۀ خدمات با کیفیت و کمیت به منظور جلب و جذب، نگهداری، تشویق، ارتقاء، رشد افراد شایسته و مناسب با در نظر داشت محیط حمایوی، مصئون و مناسب کاری و تحقق ارزشهای والای انسانی در اجراآت و برخوردهای متقابل به منظور نایل شدن به اهداف استراتیژیک د افغانستان بانک اهداف عمده این آمریت را تشکیل می دهند. بیشتر

آمریت عمومی امور حقوقی

آمریت عمومی امور حقوقی د افغانستان بانک در سال ۱۳۸۳در چوکات د افغانستان بانک ایجاد گردید. ارائه مشوره و رهنمود های لازم در مورد قوانین و مقررات د افغانستان بانک بشمول تسوید، حذف یا هماهنگ ساختن اسناد تقنینی د افغانستان بانک با سایر قوانین نافذه کشور، پاسخگویی به ضروریات حقوقی و تقنینی بانک مرکزی، اشتراک در جلسات با ادارات حکومتی، سازمانهای بین المللی (درصورتیکه این مجالس موضوعات و مسئولیت های حقوقی د افغانستان بانک را در بر داشته باشد) از جمله مسئولیت های این اداره را تشکیل میدهند. بیشتر

آمریت عمومی عملیات بانکی

آمریت عمومی عملیات بانکی جهت فراهم آوری خدمات بانکی برای دولت، موسسات دولتی و نیمه دولتی و بانکهای تجارتی در چوکات د افغانستان بانک فعالیت داشته، دارای چهار معاونیت بوده و وظایف عمدۀ ذیل را بدوش دارد. بیشتر

آمریت عمومی تادیات

ارائه خدمات تادیات داخلی و بین المللی،تسویه و تصفیه معاملات بین البانکی، تصفیه چکهای داخلی، تهیه برنامه های آموزشی برای کارمندان بانک های عضو سیستم تادیات، همکاری با مجریان سیستم پرداخت و بانکهای مرکزی به خصوص کشورهای عضو انجمن تادیاتی سارک و سایر نهاد های ذیربط داخلی و خارجی به منظور رشد و تقویه مصؤنیت و مؤثریت سیستم پرداخت در کشور از جمله وظایف بخش عملیاتی مدیریت عمومی تادیات می باشند. بیشتر

آمریت عمومی تمویل پروژه های بانک جهانی

هدف از پروژه، تقویت ظرفیت کاری در امور نظارت بانکی، قوانین بانکی و دسترسی به خدمات رسمی بانکی از طریق تاسیس نهاد های مالی برای اصلاحات در سکتور مالی است. بیشتر

آمریت خدمات عمومی

وظایف آمریت خدمات عمومی ارائه خدمات به موقع و معیاری چون (محیط کاری خوب، اثاثیه، برق، ترانسپورت، انتقال وجوه نقد، تکت های سفر، تهیه غذای سالم کارمندان، املاک، حفظ و مراقبت، اعمار ساختمان های جدید و ترمیم همه ساختمان های موجود را احتوا می کند.بیشتر

آمریت عمومی دعوت و ارشاد

آمریت عمومی دعوت ارشاد حسب فیصله شماره 19 بند 1 و 2 مورخ 14/06/ 1443 کابینه امارت اسلامی افغانستان در چوکات تشکیلات د افغانستان بانک به اساس تصویب شماره 146 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیئت محترم عامل د افغانستان بانک بمنظور ارتقای دانش دینی کارمندان بانک، ایجاد گردیده است. بیشتر

آمریت عمومی هماهنگی زونها

د افغانستان بانک به سلسله روند رو به بهبود نظام بانکی و نیز در  جهت انسجام امور نظام مالی کشور دفاتر ولایتی خویش در ولایات را با معیار های پذیرفته شده جهانی عیار و بمنظور انسجام هرچه بهتر و بیشتر، زونهای هفت گانه را ایجاد نموده است که به اساس آن آمریت های زون های هفت گانه د افغانستان بانک همانند سایر آمریت ها و مدیریت های عمومی در چوکات تشکیل د افغانستان بانک جهت انجام و عرضه خدمات بانکی در سال 1384  ایجاد گردید. بیشتر

آمریت عمومی توسعه خدمات مالی

تأمین دسترسی آسان، مصئون، مناسب، اقتصادی، با کیفیت و متداوم نفوس جوان (بالای سن قانونی) به ویژه افراد دارای عاید پائین و قشر آسیب پذیر و محروم جامعه، به خدمات مالی مانند حساب بانکی، حساب پس انداز، حساب تقاعد، بیمه، دسترسی به قرضه و وسایل تأدیاتی لازم. بیشتر

آمریت تدارکات

آمریت تدارکات به تأسی از قانون تدارکات عامۀ جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 21 فبروری 2015 به عنوان آمریت جداگانه در چارچوب د افغانستان بانک ایجاد گردید. این آمریت مسئول پیشبرد و رسیدگی به تمام فعالیت های تدارکاتی و تنظیم قرار داد های د افغانستان بانک می باشد. هدف اساسی این آمریت را ایجاد یک محل واحد ارتباط برای تمام فعالیت های تدارکاتی و تنظیم قرار داد های د افغانستان بانک تشکیل میدهد. بیشتر

آمریت اداره خطرات مالی

این آمریت، خطراتی که د افغانستان بانک را از ناحیه خطرات عملیاتی، خطرات مارکیت، خطرات سیالیت و نرخ مبادلهء اسعار، خطرات اداره، مدیریت خطرات تکنالوژی، خطرات شهرت وغیره تهدید می کند، جستجو کرده و بعد از تحلیل و ارزیابی راهکار های مؤثر وتطبیق مودل های عملی و استندرد های که از طرف کمیته بازل معرفی شده در هربخش برای بهبود کاری استفاده می نماید، تا د افغانستان بانک به حیث بانک مرکزی کشور در انجام وظایف اساسی و بنیادی اش که همانا ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی ، بیلانس  تادیات ، کاهش تورم، سیاست اسعاری وغیره است، مؤثرانه عمل نماید. بیشتر