آمریت ها

د افغانستان بانک به حیث بانک مرکزی کشور در راستای ثبات قیم، استحکام و ثبات نظام مالی، سیستم مصؤن تادیات، اداره مؤثر ذخایر ارزی، چاپ و نشر پول و به حیث بانکدار دولت فعالیت می نماید. د افغانستان بانک برای انجام مؤثر این فعالیت ها، شعبات گوناگون در ساختار تشکیلاتی اش ایجاد نموده تا با اجرای وظایف اساسی بانک و نائل شدن به اهداف بانک، رشد اقتصادی  را حمایت نماید.

آمریت عمومی دفتر ریاست

آمریت عمومی دفتر ریاست، یکی از بخش های  مهم در تطبیق اهداف و وظایف اساسی د افغانستان بانک به شمار میرود. این آمریت  از طریق ارتباطات با شرکاء بانک، سیاست ها و پالیسی های بانک مرکزی را انتقال داده و بازیگران مارکیت را از آخرین وقایع اقتصادی و پیشبینی در مورد نرخ تورم، رشد اقتصادی و ثبات نظام مالی آگاه میسازد. بیشتر

 آمریت عمومی سیاست پولی

هدف عمده آمریت عمومی سیاست پولی د افغانستان بانک را  طرح، اتخاذ و اجرای سیاست پولی و سیاست ارزی کشور در راستای تامین ثبات قیمت های داخلی و ثبات ارزش پول ملی تشکیل میدهد. دست یابی به این هدف بدون تامین و حفظ ثبات در ارزش پول ملی در برابر قیمت کالا ها وخدمات امکان پذیر نیست.  بیشتر

آمریت عمومی نظارت بانک ها

دراواخرسال۲۰۰۳میلادی بعدازتصویب قانون بانکداری،آمریت نظارت بانک ها که قبلاً آمریت نظارت امورمالی بوده جهت ایفای مسئولیت های مقرراتی دافغانستان بانک ونظارت ازسیستم مالی کشورتأسیس گردید. موازی بارشد وتکامل فعالیتهای سکتوربانکداری،آمریت نظارت امورمالی نیز رشد قابل ملاحظه را طی یکدهه گذشته داشته است.  بیشتر

آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیربانکی

مؤسسات مالی غیر بانکی (NBFI)، نهادها یا موسساتی اند که همچون بانکها به ارائه خدمات مالی میپردازند، اما هر موسسه مالی غیر بانکی نظر به ماهیت کاری خویش متفاوت بوده و دارای جواز فعالیت مخصوص نظر به فعالیت های مشخص شده میباشد. بیشتر

آمریت بانکداری و خدمات مالی اسلامی

آمریت بانکداری و خدمات مالی اسلامی یکی از آمریت های کلیدی د افغانستان بانک میباشدکه به منظور رشد، تقویت و حمایت از سکتورمالی اسلامی و بخصوص بانکداری اسلامی در کشور به اساس تصویب شماره 42 مورخ 28/9/1397 شورای محترم عالی دافغانستان بانک از معاونیت امور بانکداری اسلامی، آمریت عمومی نظارت امور مالی به آمریت مستقل ارتقاء گردید.  بیشتر

آمریت عمومی عملیات بازار

دیدگاه: داشتن سیستم پیشرفته مدیریت ذخایر به هدف حفظ سرمایه، حصول اطمینان از نقدینگی ارزی، دریافت سطح مناسب مفاد با تطبیق موثر سیاست پولی برای حصول اطمینان از ثبات مارکیت ها و نرخ تبادله.  بیشتر

اداره ناظرکُل

هدف اصلی اداره ناظر کُل، ارائه معلومات معتبر و بیطرفانه به منظور حمایت تمام شعبات بانک در انجام وظایف و مسئولیت های کاری آنها و حمایت از روند عملکرد کلی اداره مربوطه میباشد. بیشتر

کمیسیون حل منازعات مالی

به تأسی از حکم مادۀ یکصد و ششم قانون د افغانستان بانک، کمیسیون حل منازعات مالی یک نهاد شبه قضایی است که رسیدگی به قضایای مورد منازعه فی مابین بانک های تجاری و د افغانستان بانک و کمپنی های مخابراتی و اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) و میان اداراتی که در عقد نامۀ خود حل منازعات مالی شان را به این کمیسیون راجع کرده اند، هدف تأسیس آن می باشد. این کمیسیون قضایا را قبل از رسیدگی قضایی، به صورت مصالحت آمیز حل و فصل می نماید. بیشتر

واحداستخبارات مالی

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان (FinTRACA) منحیث واحد استخبارات مالی (FIU) پس از تصویب و توشیح قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم در سال 2004 میلادی تاسیس شد. هدف اساسی این قانون حراست و استحکام هرچه بیشتر نظام مالی افغانستان و اطاعت پذیری از میثاق‌ها و پیمان‌های بین المللی می باشد. واحد استخبارات مالی یک نهاد نیمه مستقل است که در چارچوب د افغانستان بانک فعالیت می‌کند . بیشتر

ادارۀ بیمۀ سپرده های افغان

با فعالیت این اداره سپرده های مردم در موقع ورشکستگی یک بانک یا مؤسسۀ مالی مصؤن می ماند. علاوه بر این به مشتریان کمک میکند که سپرده های خویش را در موسسات و بانک های عضو این اداره به امانت بگذارند. این روند برای تقویت نظام مالی افغانستان حایز اهمیت است و به هر اندازۀ که نظام مالی کشور نیرومند میشود مردم بیشتر از آن بهره مند میگردند. بیشتر

ادارۀثبت اعتبارات عامه

هدف از ایجاد  این اداره  عبارت است از تهیۀ معلومات اعتباری معیاری و ستندرد مطابق نورم های بین المللی و اصول متعارف بانکداری جهت عرضۀ خدمات اعتباری مطلوب که رضایت جانبین را به وجه احسن بتواند فراهم سازد. بیشتر

آمریت عمومی مالی و محاسبه

آمریت عمومی مالی و محاسبه، طوریکه از نامش پیداست امور مالی و محاسبه، بشمول ترتیب راپور های مالی، تهیه وترتیب بودجه (عادی وانکشافی)، اجرای معاشات، اجرای قرضه برای کارکنان، اجرای طلبات، تادیات نقدی، ثبت و کنترول دارایی های ثابت و طی مراحل معاملات مختلف حسابی را به پیش می برد. بیشتر

آمریت تکنالوژی معلوماتی

ارائۀ بهترین خدمات به کارمندان از طریق مودل مرکز خدمات مشتری، ستراتیژی و تأکید روی مودل مدیریت الکترونیکی، تمرکز روی حمایت از نیازمندی های عمدۀ کاری د افغانستان بانک توأم با ظرفیت مناسب تکنالوژی معلوماتی و مکالماتی جهت حمایت از تسریع روند رشد در برابری با کشورهای منطقه، تشریک مساعی و همکاری با تمام مدیریت/آمریت‌ها. بیشتر

آمریت عمومی منابع بشری

عرضۀ خدمات با کیفیت و کمیت به منظور جلب و جذب، نگهداری، تشویق، ارتقاء، رشد افراد شایسته و مناسب با در نظر داشت محیط حمایوی، مصئون و مناسب کاری و تحقق ارزشهای والای انسانی در اجراآت و برخوردهای متقابل به منظور نایل شدن به اهداف استراتیژیک د افغانستان بانک اهداف عمده این آمریت را تشکیل می دهند. بیشتر

دفترمشاوریت حقوقی

دفتر مشاوریت حقوقی د افغانستان بانک در سال ۱۳۸۳در چوکات د افغانستان بانک ایجاد گردید. ارائه مشوره و رهنمود های لازم در مورد قوانین و مقررات د افغانستان بانک بشمول تسوید، حذف یا هماهنگ ساختن اسناد تقنینی د افغانستان بانک باسایر قوانین نافذه کشور، پاسخگویی به ضروریات حقوقی و تقنینی بانک مرکزی، بیشتر

آمریت عمومی عملیات بانکی

تأمین ارتباط دوجانبه فی مابین مرکز و نمایندگیها و بین نمایندگی های د افغانستان بانک، اجرای چکبک برای ارگان های دولتی، تصدیها وبرنامه همبستگی ملی(NSP)، طبع وتوزیع چکهای کمپیوتری برای وزارت محترم مالیه و مستوفیت های ولایات، تسعیر حواله های افغانی به اسعار وعکس آن، جمع آوری عواید دولت به حسابات مربوطه آن، افتتاح حسابات جاری برای ارگان های دولتی بعد ازموافقه وزارت مالیه، وفراهم ساختن وجوه اسعاری برحسب فرمایشات وزارت مالیه و سایر ادارات. بیشتر

آمریت عمومی تادیات

ارائه خدمات تادیات داخلی و بین المللی،تسویه و تصفیه معاملات بین البانکی، تصفیه چکهای داخلی، تهیه برنامه های آموزشی برای کارمندان بانک های عضو سیستم تادیات، همکاری با مجریان سیستم پرداخت و بانکهای مرکزی به خصوص کشورهای عضو انجمن تادیاتی سارک و سایر نهاد های ذیربط داخلی و خارجی به منظور رشد و تقویه مصؤنیت و مؤثریت سیستم پرداخت در کشور از جمله وظایف بخش عملیاتی مدیریت عمومی تادیات می باشند. بیشتر

آمریت عمومی تمویل پروژه های بانک جهانی

هدف از پروژه، تقویت ظرفیت کاری در امور نظارت بانکی، قوانین بانکی و دسترسی به خدمات رسمی بانکی از طریق تاسیس نهاد های مالی برای اصلاحات در سکتور مالی است. بیشتر

آمریت عمومی خدمات

مدیریت عمومی خدمات یکی از مدیریت های عملیاتی د افغانستان بانک است و دارای دو معاونیت اداری و تعمیرات است. بیشتر

آمریت عمومی توسعه خدمات مالی

تأمین دسترسی آسان، مصئون، مناسب، اقتصادی، با کیفیت و متداوم نفوس جوان (بالای سن قانونی) به ویژه افراد دارای عاید پائین و قشر آسیب پذیر و محروم جامعه، به خدمات مالی مانند حساب بانکی، حساب پس انداز، حساب تقاعد، بیمه، دسترسی به قرضه و وسایل تأدیاتی لازم. بیشتر

آمریت تدارکات

آمریت تدارکات به تأسی از قانون تدارکات عامۀ جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 21 فبروری 2015 به عنوان آمریت جداگانه در چارچوب د افغانستان بانک ایجاد گردید. این آمریت مسئول پیشبرد و رسیدگی به تمام فعالیت های تدارکاتی و تنظیم قرار داد های د افغانستان بانک می باشد. هدف اساسی این آمریت را ایجاد یک محل واحد ارتباط برای تمام فعالیت های تدارکاتی و تنظیم قرار داد های د افغانستان بانک تشکیل میدهد. بیشتر

آمریت اداره خطرات مالی

این آمریت، خطراتی که د افغانستان بانک را از ناحیه خطرات عملیاتی، خطرات مارکیت، خطرات سیالیت و نرخ مبادلهء اسعار، خطرات اداره، مدیریت خطرات تکنالوژی، خطرات شهرت وغیره تهدید می کند، جستجو کرده و بعد از تحلیل و ارزیابی راهکار های مؤثر وتطبیق مودل های عملی و استندرد های که از طرف کمیته بازل معرفی شده در هربخش برای بهبود کاری استفاده می نماید، تا د افغانستان بانک به حیث بانک مرکزی کشور در انجام وظایف اساسی و بنیادی اش که همانا ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی ، بیلانس  تادیات ، کاهش تورم، سیاست اسعاری وغیره است، مؤثرانه عمل نماید. بیشتر