مقرره ها

عنوان رده  
مقرره حمایت از حقوق مشتریان در سکتور مالی مقرره ها دریافت فایل

پالیسی سیستم پرداخت بین البانکی و تصفیه اوراق بهادار افغانستان (AIPSSS (RTGS – ACH

مقرره ها

دریافت فایل

مقررۀ انتقالات الکترونیکی وجوه

مقرره ها

دریافت فایل

مقرره ثبت تأمین هزینه ها

مقرره ها

دریافت فایل

مقرره جوازدهی و نظارت از سیستم‌های پرداخت و انتقال اوراق بهادار (مجری خدمات تادیات) مقرره ها

دریافت فایل

مقرره بازار ثانوی برای اوراق سرمایوی

مقرره ها

دریافت فایل

مقرره لیلام اسعار خارجی مقرره ها

دریافت فایل

تعدیلات مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی مقرره ها

دریافت فایل

مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی مقرره ها

دریافت فایل

مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم

مقرره ها

دریافت فایل

مقرره قروض بزرگ

مقرره ها

دریافت فایل

مقرره کفایت سرمایه مقرره ها

دریافت فایل

مقرره مسئولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پولشویی و تمویل تروریزم

مقرره ها

دریافت فایل

مقرره اجارۀ مالی مقرره ها دریافت فایل
مقرر ه مؤسسا ت پو ل الکترونیکی مقرره ها دریافت فایل
مقرره تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی مقرره ها دریافت فایل
مقرره وضعيت باز اسعار خارجی مقرره ها

دریافت فایل

مقرره محاسبه و اداره سياليت

مقرره ها

دریافت فایل

مقرره جواز دهی مقرره ها

دریافت فایل

مقرره طرز اجراآت

مقرره ها

دریافت فایل

مقرره موسسات مالی قرضه های کوچک مقرره ها

دریافت فایل

مقرره سهم استحقاقی ذیصلاحیت

مقرره ها

دریافت فایل

مقررۀ عملیات تادیات داخلی د افغانستان بانک مقرره ها دریافت فایل

نشربانکنوت های جدید

مقرره ها

دریافت فایل

مقرره فعاليت های ممنوعه و مجاز مؤسسات بانکی مقرره ها

دریافت فایل

مقرره ذخيره الزامی بتاسی از پاليسی پولی

مقرره ها

دریافت فایل