آگاهی عامه

تأمین منافع عامه در صدر ارزش های محوری د افغانستان بانک قرار دارد، از اینرو بانک مرکزی برای افکارعمومی و درک و فهم شان از فعالیت های د افغانستان بانک اهمیت فراوان قائل است. د افغانستان بانـک تلاش می نماید تا از طریق برنامه های رسانه ای و وب سایت بهآگاهی عامه در زمینه وظایف و کار کردهای د افغانستان بانک بپردازد. هدف از برنامه آگاهی عامه د افغانستان بانک، بلند بردن سطح آگاهی مردم از سیاست های پولی و مالـی د افغانستان بانک و تأثیرات آن بر زندگی آنها است. همین گونه این برنامه  در افزایش فهم مردم از حقوق شان و مسؤلیت های د افغانستان بانک در قبال آنها، ممد واقع می شود.

سهولت انتقال پول از يک فرد به ديگر فقط در ثانيه ها بدون ضرورت به تيلفون هوشمند و انترنت

 

   
د اسعارو نرخ په نړۍ کې د دوو سیستمونو پر بنسټ ټاکل کېږي چې په لومړي سیستم کې حکومتونه نرخ ټاکي او په دویم سیستم کې نرخونه د آزاد بازار د عرضې او تقاضا پر بنسټ ټاکل کېږي، دې سیستم ته د اسعارو متحول مدیریت شوی سیستم وایي چې افغانستان هم له همدی سیستم څخه ګټه اخلي.

 

پروسۀ  اجرای قرضه مسکن برای کارمندان دولتی

 

پروس اجرای قرضه دهی

 

تسهیلات بانکی

 

تسهیل اجرای قروض، باعث رشد اقتصادی می گردد

 

پیش بینی رشد اقتصادی جهان برای سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲

 

چگونگی حمایت از تولیدات داخلی

چگونگی حمایت از تولیدات داخلی

مهارت های مدیریتی استفاده از قرضه های کوچک

مهارت های مدیریتی استفاده از قرضه های کوچک

محترم اجمل احمدی سرپرست د افغانستان بانک با اشاره به ارزیابی موفقانه افغانستان از سوی صندوق بین المللی پول در امر اصلاحات مالی و اقتصادی ابراز خُرسندی نموده،

 

پاس قرضه تجارتی قرضه تجارتی
هموطنان گرانقدر پروسه اتصال سیستم تادیات ATM Card
تأثیر قرضه سرمایه در گردش به سکتور زراعت آیا میدانید د افغانستان بانک همواره تلاش نموده تا به نحوی نظام بانکداری را در پروسه رشد اقتصادی کشور از طریق تسهیل شرایط قرضه دهی از سوی بانکهای تجارتی سهیم بسازد
Info Grafic

 

info Grafic

 

انفو گرافیک

 

DAB DAB DAB
Value DAB

 

Value

 

رساله آموزشی

 

رساله آموزشی

 

رساله

 

رساله

 

banking

 

dd

 

Glass

 

schedule

 

Map

 

Clock

 

Tandes

 

22

 

1

 

2

 

11

 

Glass

 

Ruler

 

pic

 

DAB

افغانستان؛ نیازمند کمک های مالی بانک جهانی

 

 

 

تلاش در جهت بهبود ساختاری نظام تادیات

DAB

ایجاد سرد خانه ها؛ ضرورت و نیاز اقتصاد کشور

DAB

 

 

 

وضعیت اقصتادی جهان

DAB

خطرات ناشی از ویروس کرونا روی فعالیت های بانکی و راه های بیرون رفت

 

 

 

توجه به سکتور زراعت؛ توجه به اقتصاد کشور

توسعۀ فردی؛ ضرورت و نیاز همه

توسعۀ فردی؛ ضرورت و نیاز همه

مهار آب کشور؛ زمینه ساز آیند درخشان

مهار آب کشور؛ زمینه ساز آیند درخشان

ویروس کرونا و تأثیرات آن روی اقتصاد مردم

ویروس کرونا و تأثیرات آن روی اقتصاد مردم

 

 

مختصری در مورد سرمایه گذاری

مختصری در رابطه به بانک تجارتی

مختصری در رابطه به بانک تجارتی

سویفت؛ سریعترین سیستم ارسال و دریافت پول

سویفت؛ سریعترین سیستم ارسال و دریافت پول

بازاریابی بین المللی

بازاریابی بین المللی

مختصری بر وضعیت اقتصادی جهان طی سال 2020

مختصری بر وضعیت اقتصادی جهان طی سال 2020

اهمیت سرمایۀ انسانی در اقتصاد

اهمیت سرمایۀ انسانی در اقتصاد