اعلانات کاریابی

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ - ۱۵:۷
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  اداره کنندۀ سیستم

آمریت: تکنالوژی معلوماتی   

گرید: هشتم )۸(

تاریخ آغاز:۱۶ جمادي الثاني ۱۴۴۴

تاریخ ختم:۲۳ جمادي الثاني ۱۴۴۴       

نوع استخدام: دائمی

نوع . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ - ۱۳:۶
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:     مدیر بخش نظارت داخل ساحه     

آمریت:   نظارت بانکی         

گرید:  دهم (۱۰)

تاریخ آغاز: ۱ جمادي الثاني ۱۴۴۴       

تاریخ ختم: ۱۰ جمادي الثاني ۱۴۴۴

نوع . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ - ۱۳:۳
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  مدیر محاسبه و گزارش دهی

آمریت:   نظارت بانکی         

گرید:  دهم(۱۰)

تاریخ آغاز: ۱ جمادي الثاني ۱۴۴۴       

تاریخ ختم: ۱۰ جمادي الثاني ۱۴۴۴

نوع استخدام: . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ - ۱۳:۰
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:   مدیر مقررات   

آمریت:   نظارت بانکی         

گرید:  دهم(۱۰)

تاریخ آغاز: ۱ جمادي الثاني ۱۴۴۴       

تاریخ ختم: ۱۰ جمادي الثاني ۱۴۴۴      

نوع استخدام: . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ - ۱۲:۵۷
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: معاون اقدامات تنفیذی

آمریت:   نظارت بانکی         

گرید:  نهم (۹)

تاریخ آغاز: ۱ جمادي الثاني ۱۴۴۴       

تاریخ ختم: ۱۰ جمادي الثاني ۱۴۴۴      

نوع استخدام . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ - ۱۲:۳۳
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: معاون تصفیه بانکها

آمریت:   نظارت بانکی         

گرید:  نهم (۹)

تاریخ آغاز: ۱ جمادي الثاني ۱۴۴۴

تاریخ ختم: ۱۰ جمادي الثاني ۱۴۴۴

لائحه وظایف:

تهیه و ترتیب . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ - ۱۲:۳۱
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: معاون مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم

آمریت:   نظارت بانکی         

گرید:  نهم (۹)

تاریخ آغاز: ۱ جمادي الثاني ۱۴۴۴       

تاریخ ختم: ۱۰ جمادي الثاني ۱۴۴۴ . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ - ۱۲:۲۷
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:   معاون مقررات  

آمریت:   نظارت بانکی         

گرید:  نهم  (۹)

تاریخ آغاز: ۱ جمادي الثاني ۱۴۴۴       

تاریخ ختم: ۱۰ جمادي الثاني ۱۴۴۴      

نوع استخدام: . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۳:۳۱
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  Quality Assurance Officer  

آمریت: سیستم تادیات افغانستان          

گرید:  ششم (۶)

تاریخ آغاز: ۲۹ ربیع الثاني ۱۴۴۴         

تاریخ ختم: ۷ جمادي الأول ۱۴۴۴  . . .

Pagination