اعلانات کاریابی

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۱:۵۱
Background image

اعلان کاریابی

پُست  آفیسر ارشد برنامه های آموزش های داخلی به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:  آفیسر ارشد برنامه های آموزش های داخلی

گرید :      هفتم

نوع استخدام:  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

. . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۱:۳۶
Background image

اعلان کاریابی

پُست  آفیسر ارشد برنامه های آموزش های خارجی به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:    آفیسر ارشد برنامه های آموزش های خارجی

گرید :        هفتم

نوع استخدام:  دایمی

وظایف و مسئولیت ها : . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۳:۷
Background image

اعلان کاریابی

پُست مدیر حفظ و مراقبت آمریت خدمات عمومی به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست: مدیر حفظ و مراقبت

گرید :     هشتم 

نوع استخدام:  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

مدیریت و نظارت دقیق از . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۲:۳
Background image

اعلان کاریابی

پُست اداره کنندۀ دیتابیس آمریت عمومی تکنالوژی معلوماتی به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:     اداره کنندۀ دیتابیس

گرید :        هشتم

نوع استخدام:  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

دی . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۸ - ۹:۱۱
Background image

اعلان کاریابی

پُست معاون مدیریت نظارت داخل ساحه به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:    معاون مدیریت نظارت داخل ساحه

گرید :       نهم

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

همکاری با مدیریت . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۵:۳۶
Background image

اعلان کاریابی

پُست نظارت کنندۀ مدیریت نظارت خارج ساحه به رقابت آزاد خارج بانک سپرده میشود.

نام پُست :  نظارت کنندۀ مدیریت نظارت خارج از ساحه

گرید :    هشتم

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و مسئولیت ها . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۵:۲۷
Background image

اعلان کاریابی

پُست نظارت کنندۀ مدیریت نظارت خاص به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:  نظارت کنندۀ مدیریت نظارت خاص

گرید:       هشتم

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

بررسی بخش مشخص . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۵:۱۰
Background image

اعلان کاریابی

پُست معاون مدیریت نظارت خارج ساحه به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:    معاون مدیریت نظارت خارج ساحه

گرید :       نهم

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

همکاري به . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۴:۵۵
Background image

اعلان کاریابی

پُست نظارت کنندۀ مدیریت نظارت داخل ساحه به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:     نظارت کنندۀ مدیریت نظارت داخل ساحه

گرید :        هشتم 

نوع استخدام:  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

. . .

Pagination