خپرونې

د ۱۳۹۱ کلنی راپور

د ۱۳۹۰ کلنی راپور

د ۱۳۸۹ کلنی راپور

د ۱۳۸۸ کلنی راپور

د ۱۳۸۷ کلنی راپور

د ۱۳۸۶ کلنی راپور

د ۱۳۸۵ کلنی راپور

د افغانستان بانک کلنۍ اقتصادی او احصائیوی بولټن د ۱۳۹۵ مالي کال

د ۱۳۹۵ مالي کال د دریمې ربعې بولټن

اقتصادي او احصائیوي بولټن د ۱۳۹۵ مالي کال د دویمې ربعې

اقتصادي او احصائیوي بولټن د ۱۳۹۵ مالي کال لومړی ربعې

اقتصادي او احصائیوي درې میاشتنی بولټن 1394

اقتصادي او احصائیوي کلنۍ بولټن 1394

دری میاشتنی بولتن، د ۱۳۹۳ مالي کال دريمه ربعې

اقتصادي او احصائیوي کلنۍ بولټن، 1393

د افغانستان بانک مجله (۱۴۲) ګڼه

Pagination