خپرونې

د ۱۳۹۸ کلنی راپور

د افغانستان بانک مجله (۱۴۷) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۴۶) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۴۵) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۴۴) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۴۳) ګڼه

د ۱۳۹۶ کلنی راپور

په افغانستان کې د ډالري اقتصاد مسئلې او اندیښنې

د ۱۳۹۶ مالي کال د دریمې ربعې بولټن

د مالي شخړو د حل کمیسیون معلوماتي خپرونه (ګاهنامه)

ستراتیژیک پلان (۱۳۹۶- ۱۳۹۹)

د افغانستان بانک د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عمل پلان

د ۱۳۹۵ کلنی راپور

د ۱۳۹۴ کلنۍ راپور

د ۱۳۹۳ کلنی راپور

د ۱۳۹۲ کلنی راپور

Pagination