متحدالمال مکتوبونه

د اسلامی بانکداری متحدالمال مکتوبونه

سرليک کټه ګورۍ  
د (۷۸۰۰) ګڼه متحدالمال  د اسلامي بانکونو او د متعارفو بانکونو د اسلامی برخو د پالیسیو، محصولاتو، لارښودونو او کړنلارو د تنظیم متحدالمال د فایل ترلاسه کول
 د (۱۱۳۶۲) کڼه متحدالمال د اسلامي تمویلاتو او پانګونې د صنفبندۍ او مهالویش تمدید او د جریمو ځنډول د فایل ترلاسه کول
د (۱۳۶۴۸) ګڼه متحدالمال  د متعارفو بانکونو څخه اسلامي بانکوالۍ ته د تحویل طرحه د فایل ترلاسه کول

عمومی متحدالمال مکتوبونه

سرليک کټه ګورۍ  
د محاسبې متحدالمال لیک ۹۳-۰۴

د فایل ترلاسه کول

 د محاسبې متحدالمال لیک ۰۲ -۹۳ د فایل ترلاسه کول
 د محاسبې متحدالمال لیک ۹۲/۰۱ د فایل ترلاسه کول
سرليک کټه ګورۍ  
پورتفولیوی سرمایه گذاری سکتوری د فایل ترلاسه کول
د محاسبې متحدالمال لیک ۸۹/۰۴ د فایل ترلاسه کول
د محاسبې متحدالمال لیک ۰۵-۸۹  د فایل ترلاسه کول