متحدالمال مکتوبونه

د اسلامی بانکداری متحدالمال مکتوبونه

سرليک کټه ګورۍ  

پورتفولیوی سرمایه گذاری سکتوری

دریافت فایل

د محاسبې متحدالمال لیک ۸۹/۰۴  دریافت فایل

د محاسبې متحدالمال لیک ۰۵-۸۹   

دریافت فایل

عمومی متحدالمال مکتوبونه

سرليک کټه ګورۍ  

  د محاسبې متحدالمال لیک ۹۳-۰۴

دریافت فایل

 د محاسبې متحدالمال لیک ۰۲ -۹۳

دریافت فایل

 د محاسبې متحدالمال لیک ۹۲/۰۱

دریافت فایل