مقررې

سرليک کټه ګورۍ  

د افغانستان د بانکونو ترمنځ ‏د ورکړې ‏اداینی او د بیه لرونکو پاڼو ‏د تصفیی سیستم پالیسی    AIPSSS (RTGS – ACH)

مقررې

د سند ترلاسه کول

په سرحدي ګمرکونو کې د پیسو، اسعارو او بې نومه معاملې وړ سندونو د لېږ د کنترول او رپوټ ورکونې د مقررې تعدیلات مقررې

د سند ترلاسه کول

په سرحدي ګمرکونو کې د پیسو، اسعارو او بې نومه معاملې وړ سندونو د لېږد د کنترول او راپور ورکونې مقررې مقررې

د سند ترلاسه کول

د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوي د اجراآتود تنظیم مقرره مقررې

د سند ترلاسه کول

د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو او صرافانو د کړنو د تنظیم مقرره مقررې

د سند ترلاسه کول

د بهرنيو اسعارو د تبادلې مقرره مقررې

د سند ترلاسه کول