مقررې

سرليک کټه ګورۍ  
د افغانستان بانک د داخلي ورکړو (اداینو) د عملیاتو مقرره مقررې د سند ترلاسه کول
د اعتباري اسانتیاوو مقرره مقررې د سند ترلاسه کول
د شتمنیو د ډله بندئ او تخصیص مقرره مقررې د سند ترلاسه کول
په بانک پورې داړوند شخص مقرره  مقررې د سند ترلاسه کول
د لګښتونو د تأمینولو د ثبت مقرره مقررې د سند ترلاسه کول

د افغانستان د بانکونو ترمنځ ‏د ورکړې ‏اداینی او د بیه لرونکو پاڼو ‏د تصفیی سیستم پالیسی    AIPSSS (RTGS – ACH)

مقررې

د سند ترلاسه کول

په سرحدي ګمرکونو کې د پیسو، اسعارو او بې نومه معاملې وړ سندونو د لېږ د کنترول او رپوټ ورکونې د مقررې تعدیلات مقررې

د سند ترلاسه کول

په سرحدي ګمرکونو کې د پیسو، اسعارو او بې نومه معاملې وړ سندونو د لېږد د کنترول او راپور ورکونې مقررې مقررې

د سند ترلاسه کول

د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوي د اجراآتود تنظیم مقرره مقررې

د سند ترلاسه کول

د اعتباراتو د رپوټ ورکولو مقرره مقررې د سند ترلاسه کول
پر منقول مالونو د رهني حقونو اطلاعیو د ثبتولو مقرره مقررې د سند ترلاسه کول
د اسعارو د لیلام مقرره مقررې د سند ترلاسه کول
د نوو بانکنوټونو (افغاني پیسو) د خپرول مقررې د سند ترلاسه کول