د جواز ورکونې لارښونې او فورمې

بانکونه

سرليک کټه ګورۍ  
     
     

غیر بانکی بنستونه

  • دالکترونیکي پیسو ادارې
سرليک کټه ګورۍ  
د پولي خدمتونو او یا د صرافۍ د شرکت جواز د غوښتنلیک فورم   د سند ترلاسه کول
سرليک کټه ګورۍ  
د فعالیت د جواز د ترلاسه کولو لپاره د صرافۍ او یا د پولي خدمتونو د شرکت د ونډه لرونکود ژمن لیک فورم   د سند ترلاسه کول