د جواز ورکونې لارښونې او فورمې

بانکونه

سرليک کټه ګورۍ  
     
     

غیر بانکی بنستونه

  • دالکترونیکي پیسو ادارې
سرليک کټه ګورۍ  
د پولي خدمتونو او یا د صرافۍ د شرکت جواز د غوښتنلیک فورم   د سند ترلاسه کول
د صرافانو د ورځنۍ لیک پاڼې د کارونې لارښود   د سند ترلاسه کول
د صرافانو ورځنۍ لیک پاڼه (روزنامچه)   د سند ترلاسه کول
د حوالو او تبادلي د شکمنو معاملاتو راپور ورکونې لارښود   د سند ترلاسه کول
د افغانستان د مالی معاملو او راپورونو شننې مرکز     د سند ترلاسه کول
د صرافانو او د پیسو د خدمتونو د وړاندې کوونکو لپاره د پیسو وینځلو او د ترهګرۍ د تمویل سره د مبارزې په اړه ښوونیز پروکرام   د سند ترلاسه کول
اداری جوړښت او ورځنی کړنی   د سند ترلاسه کول
د پیر او پلور د معیار سره سمو معاملو راپور ورکول   د سند ترلاسه کول
د پېسو وینځلو او د ترهه ګرئ د تموېل سره د مبارزې اړتیا   د سند ترلاسه کول
د بندېزونو (تعزیراتو) د لست او آنلاین سېسټم کارولو په اړه ښوونيزه برنامه   د سند ترلاسه کول
د حوالو غټی معاملی راپور ورکول   د سند ترلاسه کول
د صرافانو او د پیسو د خدمتونو د وړاندې کوونکو لپاره د پیسو وینځلو او د ترهګرۍ د تمویل سره د مبارزې په اړه ښوونیز پروکرام   د سند ترلاسه کول
د انفرادی صرافی  او پولی خدمتونو څخه د شرکت ډول ته د حقوقی جوړښت تدیلولو او د شرکت د جواز د ګټو په اړه پوهاوی   د سند ترلاسه کول
د صرافانو او پولی خدمتونو د وړاندی کوونکو مقرراتی مسؤلیتونه   د سند ترلاسه کول
سرليک کټه ګورۍ  
د حقیقی اشخاصو لخوا د صرافۍ یا پولی خدمتونو د شرکت د جواز اخیستلو لپاره درخواستۍ فورم   د سند ترلاسه کول
د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو د ورځنۍ لیک پاڼې د کارونې لارښود    د سند ترلاسه کول
د پولي خدمتونو ورځنۍ لیک پاڼه   د سند ترلاسه کول
د صرفانو او د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو لپاره د حمایوی سندونو د ترلاسه کولو لارښود   د سند ترلاسه کول