عامل پلاوی

د افغانستان بانک د عامل پلاوي غړي د بانک لوی رئیس، لومړی مرستیال او دویم مرستیال دي. عامل پلاوي د افغانستان بانک د ادارې او ټولو عملیاتي چارو د پرمخ وړلو مسئولیت لري.

د عامل پلاوي غړي