طرح و تطبیق سیاست پولی

کمیته سیاست پولی مسئول طرح و تصمیم گیری سیاست پولی  می باشد. کمیته سیاست پولی متشکل از رئیس، معاون اول و  اعضای شورای عالی د افغانستان بانک می باشد. کمیتۀ سیاست پولی تحت ریاست رئیس کُل د افغانستان بانک اداره می‌شود. معاون اول  د افغانستان بانک به عنوان معاون کمیتۀ، اعضای شورای عالی به صفت اعضاء کمیته و آمریت عمومی سیاست پولی سکرتریت کمیته را دارا می باشد.

کمیته سیاست پولی عمدتاً مسئولیت تعیین سیاست پولی و ارزی کشور را بدوش دارد که  معمولاً در سال چهار مرتبه تدویر جلسه می نماید.

بصورت عموم، این کمیته در مورد  تعیین چارچوب و اهداف عملیاتی سیاست پولی ، تصویب اهداف مقداری  ،تعیین رژیم نرخ مبادله و ترتیبات اسعاری افغانستان ،  ابزار های سیاست پولی  و محدوده استفاده از آنها و فیصدی ذخایر الزامی بانک های تجارتی  تصمیم اتخاذ می کند.