طرح و تصمیم گیری سیاست پولی

د افغانستان بانک مسوولیت و صلاحیت کامل دارد تا در افغانستان تصمیم سیاست های پولی را اتخاذ نماید.

 مطابق مادۀ 2.1 قانون د افغانستان بانک: "هدف اولیۀ د افغانستان بانک باید حصول و حفظ ثبات قیم داخلی باشد". به همین ترتیب، مطابق مادۀ دوم این قانون، یکی از وظایف اساسی د افغانستان بانک عبارت از طرح، اتخاذ و اجرای سیاست پولی کشور است.

بر اساس مفاد این قانون، د افغانستان بانک مسوول طرح و اتخاذ سیاست های پولی در افغانستان میباشد. به این منظور، کمیتۀ سیاست پولی (MPC) ایجاد گردیده که تحت ریاست رئیس کُل د افغانستان بانک اداره می‌شود. معاون اول رئیس کُل به عنوان معاون رئیس، اعضای شورای عالی به صفت اعضاء و آمر عمومی سیاست پولی به عنوان سکرتر کمیته مسئولیت دارند. کمیتۀ سیاست پولی از نزدیک با آمریت سیاست پولی، آمریت عملیات بازار و آمریت نظارت مالی کار می‌کند.

مسوولیت کمیتۀ سیاست پولی

کمیتۀ سیاست پولی عمدتاً مسوولیت تعیین موضع سیاست پولی را بدوش دارد که در یک سال چهار مرتبه تدویر جلسه نمایند. کمیتۀ سیاست پولی تغییرات و انکشافات اقتصادی کشور را از نزدیک و به دقت کامل نظارت میکند و همچنان وضعیت اقتصادی بین المللی را نیز زیر نظر داشته و برای ذخایر خالص بین المللی و پول در گردش اهداف تعیین مینمایند.

وظایف کمیتۀ سیاست پولی

۱-      تعیین چارچوب کلی سیاست پولی د افغانستان بانک

۲-      تعیین اهداف عملیاتی سیاست پولی د افغانستان بانک

۳-      تصویب اهداف مقداری سالانه در زمینه اهداف نهایی، میانی و عملیاتی سیاست پولی

۴-      تعیین رژیم و ترتیبات اسعاری افغانستان مطابق به احکام قانون د افغانستان بانک

۵-      اتخاذ سیاست های ارزی افغانستان

۶-      تصویب اهداف مقداری سالانه در ارتباط ذخایر اسعاری د افغانستان بانک

۷-      تصویب انواع و محدوده استفاده از ابزارهای سیاست پولی د افغانستان بانک

۸-      تصویب انواع و محدوده استفاده از ابزارهای سیاست اسعاری د افغانستان بانک

۹-      اتخاذ تصمیم در مورد تدام، توقف و تعلیق سهولت های سپرده و قرضه شبانه

۱۰-  تعیین نرخ تکتانه و مقدار سهولت های سپرده و قرضه شبانه طبق لایحه/مقرره مربوطه

۱۱ -  تعیین رژیم و چارچوب ذخایر الزامی بانکهای تجارتی

۱۲-  تعیین نسبت ذخایر الزامی

۱۳-  تصمیم در مورد اعطای تکتانه برای ذخایر الزامی

۱۴-  نظارت بر تطبیق و اجرای سیاست های پولی و اسعاری کشور

نشست‌های کمیتۀ سیاست پولی:

نشست‌های کمیتۀ سیاست پولی بطور ربعوار چهار مرتبه در سال دایر میگردد. شورای عالی در جریان نشست‌های ربعوار خویش یک نشست پیرامون مسایل سیاست پولی را دایر می‌کند و تصامیم آنها تا زمان منظوری‌ شورای عالی مدار اعتبار می‌باشد. در پایان هر نشست کمیتۀ سیاست پولی، رئیس این کمیته یک کنفرانس مطبوعاتی را برگزار می‌کند تا در مورد تصامیم که روی مسایل اخیر سیاست پولی و اوضاع اقتصاد بزرگ بطور جمعی اتخاذ گردیده، بحث و گفتگو کنند.