آمریت عمومی دعوت و ارشاد

آمریت عمومی دعوت ارشاد حسب فیصله شماره 19 بند 1 و 2 مورخ 14/06/ 1443 کابینه امارت اسلامی افغانستان در چوکات تشکیلات د افغانستان بانک به اساس تصویب شماره 146 مورخ 30/11/1400 هیئت محترم عامل د افغانستان بانک بمنظور ارتقای دانش دینی کارمندان بانک، ایجاد گردیده است.

دیدگاه 

دیدگاه این آمریت را تأمین  دعوت و ارشاد در بانک احتوا می نماید

اهداف 

هدف ایجاد این آمریت در نهاد ها را ارتقای دانش و فهم دینی کارمندان، تشکیل میدهد.

وظایف و مسئولیت ها 

مسوولیت آمریت عمومی ارشاد و اوقاف شامل موارد چون ارتقای دانش دینی کارمندان بانک و راه اندازی برنامه های معنوی و اصلاحی در سطح بانک، می باشد. 

ساختار تشکیلاتی 

 آمریت عمومی ارشاد در ساختار تشکیلاتی خود دارای یک آمر عمومی که در راس قرار داشته و دارای یک بست مدرس، یک بست ملا امام، یک بست اجرایه و یک بست مبلغ میباشدکه هر یک  در حیطه وظایف خویش، مسولیت های آمریت را به پیش میبرند.