چارچوب سیاست پولی

اهداف سیاست پولی:

مقدمۀ قانون د افغانستان بانک سال 2003، اهداف این بانک را طور ذیل مشخص می‌‌کند:

1.2 هدف اولیۀ د افغانستان بانک عبارت از حصول و حفظ ثبات قیمت های داخلی می‌باشد.

2.2 سایر اهداف د افغانستان بانک که تابع هدف اولیه آن می‌باشد، عبارت از تقویت نقدینگی، توانائی بازپرداخت قروض و عملکرد مؤثر نظام مالی و تحکیم یک سیستم ملی مصئون، سالم و مثمر پرداخت، می‌باشد.

د افغانستان بانک بدون متاثر ساختن اهداف اولیۀ خویش، از پالیسی‌های کُلی اقتصادی دولت حمایت و رشد پایدار اقتصادی را تامین نماید.

د افغانستان بانک روی حصول ثبات پولی از طریق کنترول حجم نقدینگی پایۀ پولی، تمرکز می‌کند. در عین زمان، د افغانستان بانک تلاش دارد که از ثبات مالی بخصوص عملکرد شفاف سکتور بانکی و نظام مالی افغانستان اطمینان حاصل کند.