در مورد سیاست پولی

د افغانستان بانک مسئول تطبیق سیاست های پولی میباشد. تفویض صلاحیت مطابق به قانون د افغانستان بانک صورت گرفته است.

طوریکه مادۀ 62 قانون د افغانستان بانک تصریح نموده است که: "د افغانستان بانک مسوولیت طرح، اتخاذ و اجرای سیاست های پولی افغانستان را به عهده دارد".

سیاست های پولی مجموع از روش های است. د افغانستان بانک در ارتباط به استفادۀ از ابزارهای پولی تحت کنترول به منظور حصول اهداف معینۀ، روی دست گرفته است.

سیاست پولی افغانستان در بر گیرندۀ کاربرد شیوه های است که د افغانستان بانک به منظور اثرگذاری روی عرضۀ پول در اقتصاد کشور به هدف ثبات عمومی قیم و استحکام نظام مالی است.

انفلاسیون پائین و ثابت یکنواخت شرایط مطلوبی را برای رشد پایدار و اشتغال زائی دوام دار زمینه سازی می‌کند. این امر عدم اطمینان در زمینۀ قیمت اجناس و خدمات در آینده را کاهش داده و با خانواده‌ها و تشبثات کمک می‌کند که تصامیم مهم اقتصادی چون مصرف، پس انداز و سرمایه‌گذاری‌ها را با اطمینان بیشتر اتخاذ نمایند. این امر به نوبۀ خویش روند رشد بیشتر را تسهیل بخشیده و فرصت‌های شغلی را در فرصت مناسب که سبب سلامتی و رفاه عمومی اقتصادی در کشور می‌شود، ایجاد می‌کند.

سیاست پولی چگونه کار می‌کند؟

د افغانستان بانک وضعیت سیاست پولی خویش‌را از طریق طزریق پول در بازار کنترول، تعیین مینماید. تغییر در عرضۀ پول روی تقاضا اثر می‌گذارد. د افغانستان بانک به منظور حفظ هدف اولیۀ که همان ثبات قیم میباشد، یک چارچوب را اتخاذ نموده که به نام چارچوب کنترول حجم نقدینگی (Monetary Aggregate Targeting Framework) یاد می‌شود. کنترول حجم نقدینگی در اقتصاد حایز اهمیت است، ازینرو هرگونه تغییرات در میزان سیالیت روی فعالیت‌های کُلی اقتصادی در کشور مستقیماً اثر می‌گذارد. به همین خاطر، تغییرات در میزان سیالیت و نقدینگی باید با نرخ رشد اقتصادی و همچنان تقاضا برای پول ملی سازگار باشد.