دستورالعمل ها و فورمه های جواز دهی

 

بانکها

عنوان رده  
     
     

نهاد های غیر بانکی

  • نهاد های پول الکترونیکی
عنوان رده  

لست اسناد مورد ضرورت نهاد هاي پول الكترونيكي

نهاد های پول الکترونیکی

دریافت سند

درخواست نامه جواز تبادله کننده گان اسعار خارجی

دریافت سند

فورم معرفی کارمند مسئول (منشی) صرافی

دریافت سند

فورم معرفی کارمند مسئول (منشی) خدمات پولی

دریافت سند

فورم ضمانت صرافی

دریافت سند

فورم ضمانت خدمات پولی

دریافت سند

فورم درخواستی تغیر نام صرافی

دریافت سند

فورم درخواستی تغیر نام خدمات پولی

دریافت سند

فورم درخواستی تغیر نام خدمات پولی

دریافت سند

فورم ایجاد نمایندگی صرافی

دریافت سند

فورم ایجاد نمایندگی خدمات پولی

دریافت سند

فورم درخواستی ترک پیشه صرافی

دریافت سند

فورم درخواستی ترک پیشه خدمات پولی

دریافت سند

فورم درخواستی ایجاد صرافی

دریافت سند

فورم درخواستی ایجاد خدمات پولی

دریافت سند

تعهد نامه عرضه کننده خدمات پولی

دریافت سند

فورمه ترک پیشه فراهم کننده گان خدمات پولی

دریافت سند

درخواست نامه جواز فراهم کننده خدمات پولی

 

دریافت سند