دستورالعمل ها و فورمه های جواز دهی

بانکها

عنوان رده  
     
     

نهاد های غیر بانکی

  • نهاد های پول الکترونیکی
عنوان    
فورم درخواستی جواز شرکت خدمات پولی و یاصرافی   دریافت سند
عنوان    
فورم درخواستی اشخاص حقیقی به جواز شرکت خدمات پولی و یاصرافی   دریافت سند