پالیسی نرخ مبادله (سالانه)

در پرتو مادۀ 69 قانون د افغانستان بانک، طرح، اتخاذ و اجرای پالیسی نرخ مبادله یکی از وظایف عمدۀ د افغانستان بانک می‌باشد. از جمله هشت رژیم نرخ مبادله در جهان، د افغانستان بانک رژیم نرخ مبادلۀ شناور مدیریت شده (Managed Floating Exchange Rate) را اتخاذ نموده است. تحت این چارچوب، نرخ مبادله از طریق عوامل عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌گردد.

رژیم نرخ مبادله به اساس شرایط اقتصادی، بیلانس تادیات (صادرات و واردات) و با در نظر داشت درجۀ باز بودن اقتصاد کشور (جریان های داخلی و بیرونی اسعاری) انتخاب گردیده است. تحت این چارچوب کاری، د افغانستان بانک نرخ مبادله را مورد هدف قرار نمی‌دهد. در ضمن، با در نظر داشت اثرات منفی نوسانات نرخ مبادله روی سرمایه گذاران، مصرف کنندگان و سایر توقعات اقتصادی اقتصادی و همچنان سطح قیم عمومی داخلی، این بانک رفتار نرخ مبادله را نظارت کرده و تلاش می‌کند که  با استفاده از سرمایه گذاری‌های سیاست پولی، نوسانات شدید نرخ مبادله را پیشگیری کند.