تاریخچه د افغانستان بانک

د افغانستان بانک قرار تصویب شماره 152 مورخ 3/2/1318 مجلس وزرا، تصویب شماره 11 مورخ 19/6/1318 شورای ملی، تصویب تاریخی 12/6/1318 مجلس اعیان و منظوری 5280/1317 تاریخی 17/11/1318 حضور شاهانه به سرمایه ابتدائی مبلغ یکصد و بیست میلیون افغانی در پایتخت کشور شهر کابل افتتاح شد که در داخل و خارج کشور با اختیارات و وظایف لازم میتوانست نمایندگی و فروع خود را تأسیس و بانکهای سکتوری را تعیین نماید. نظام بانکداری افغانستان با تأسیس بانک ملی افغان در سال 1312 هجری شمسی پا به عرصه وجود گذاشت و قبل از تأسیس د افغانستان بانک، امور بانکداری دولتی را این بانک به پیش میبرد. بعد از تأسیس د افغانستان بانک وظایف بانکداری دولتی به شمول چاپ و نشر پول افغانی به این بانک منتقل گردید. د افغانستان بانک بحیث بانکدار دولت و بانک تجارتی توانست تحولات و انکشافات چشمگیر و بزرگی را هم در رابطه به چاپ و نشر پول افغانی به وجود آورد و هم در سمت و سوی نظام بانکی به دستاورد های نائل گردد. فعالیت د افغانستان بانک را می توان به دو مرحله تقسیم بندی کرد: در مرحله اول که از سال 1318 الی سال 1380 را احتوا می نماید؛ د افغانستان بانک در قسمت چاپ، ضرب و نشر پول افغانی مطابق به تقاضای بازار، حفظ ارزش پول و امور بانکداری دولتی مصروف بود که در پهلوی این وظایف، امور تجارتی را نیز طبق فعالیت های سایر بانکهای تجاری افغانستان انجام میداد که می توان از افتتاح حسابات پس انداز، جاری، میعادی، اجرای قروض به منظور تقویه سرمایه گذاری ها و اجرای سایر قروض در بخش های تجاری یاد آوری کرد. مرحله دوم از سال 1381 آغاز می شود. بعد از تصویب قانون اساسی افغانستان، بانک مرکزی بر اساس ماده دوازدهم این قانون، منحیث یک بانک مستقل تسجیل گردید و با صلاحیت هایی که به آن تفویض شد به دستاورد های قابل توجهی در عرصه های گوناگون دست یافت. د افغانستان بانک بر اساس قوانین جدید بانکی و مالی تمام امور تجارتی را به بانکهای دولتی و خصوصی واگذار نمود و مسوولیت اعطای جواز فعالیت و نظارت از مؤسسات بانکی و مالی را بعهده گرفت. بر اساس قانون د افغانستان بانک، ثبات قیم هدف اولیه و اساسی د افغانستان بانک می باشد و به این منظور طرح، تطبیق و اتخاذ سیاست های پولی، سیاست ارز و ترتیبات اسعار، چاپ بانکنوت و ضرب مسکوکات از وظایف بانک مرکزی تعیین گردید که در کنار آن طبق قانون به حیث بانکدار و نماینده مالی دولت، نهاد صدور و ثبت جواز فعالیت بانکها، صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی و اسناد بهادار و سیستم پرداخت مصون و سالم نیز فعالیت می نماید.

رؤسای د افغانستان بانک:

11

 

22

 

33

 

44

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

pic

 

13

 

     

 

14