تطبیق سیاست پولی

هدف عملیاتی آمریت سیاست پولی

تحت این چارچوب سیاست پولی، د افغانستان بانک از ذخایر پولی (RM) به عنوان شاخص اصلی نقدینگی از سال 2010 بدینسو استفاده میکند و مبلغ دقیق خویش را بر مبنای نرخ رشد متوقعه، اوسط نرخ متوقعۀ سالانۀ انفلاسیون و تغییرات در تقاضای عمومی افغانی در طول سال را پلان گذاری می‌کند. با توجه به وسعت سکتور بانکی در کشور و نقش آن در ایجاد پول و همچنان با در نظر داشت شرایط اقتصادی، د افغانستان بانک ذخایر پولی (RM) را به عنوان هدف اصلی عملیاتی خویش تعیین کرده است، این در حالیست که پول در گردش به عنوان هدف ضمنی تعیین شده است.

به منظور حصول این هدف عملیاتی، د افغانستان بانک عمدتاً از عملیات بازار آزاد استفاده میکند تا سیالیت بازار پولی را مدیریت کند. در صورتیکه نقدینگی اضافی در بازار موجود باشد، د افغانستان بانک این مازاد نقدینگی را با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، رفع می‌کند. د افغانستان بانک لیلام‌ اسعار را بطور هفته وار راه اندازی مینماید تا اسعاری را به جواز داران و فراهم کنندگان خدمات پولی به فروش برساند، د افغانستان بانک لیلام‌ اوراق سرمایوی را به منظور فروش اوراق بالای بانک‌های تجارتی که معمولاً با توافق خرید عین اوراق به تاریخ سر رسید معامله همراه می‌باشد، اجرا می‌کند. برعکس، هرگاه کمبود نقدینگی وجود داشته باشد، د افغانستان بانک از طریق عملیات بازار آزاد پول افغانی را تزریق می‌کند.