گالری

ترویج پول افغانی

تا اکنون حدود 36 سایت ATM از بانکهای مختلف در مرکز و ولایات دوباره فعال شده است.

استفاده از ماشین های اتومات صرافی (ATM) عملاً آغاز می گردد

د افغانستان بانک در تلاش است تا بمنظور فراهم آوری تسهیلات بانکی ماشین هایATM ، POS و بانکداری از طریق موبایل را در کشور دوباره فعال سازد.

د افغانستان بانک برنامه ها و طرح های مشخص را پیرامون ترویج پول افغانی برای سال ۱۴۰۱ روی دست دارد

ترویج پول افغانی

قسمتی از مصاحبه آفیسر ارشد نشرات د افغانستان بانک با تلویزیون آریانا در زمینه جلوگیری از مندرس شدن زود هنگام بانکنوتهای افغانی. پول افغانی نشانه از هویت، افتخار و اقتدار ملی ماست!

ترویج پول افغانی

ترویج پول افغانی

ترویج پول افغانی

تدویر کنفرانس مطبوعاتی د افغانستان بانک در زمینه ثبات نرخ برابری افغانی در مقابل دالر

د افغانستان بانک از هر کمکی که برای کاهش فقر در کشور صورت بگیرد استقبال می کند. ما علاوه بر استقبال از تصمیم بانک جهانی خواستار کمک های بیشتر این نهاد در عرصه های زیربنایی هستیم.

ابراز نظر یکی از همشهریان کابل مبنی بر آزاد سازی سپرده های اسعاری افغانستان

د افغانستان بانک از نرخ مبادله متحول مدیریت شده پیروی میکند

ترویج پول افغانی

اطلاعیه د افغانستان بانک در پیوند با سکتور بانکی کشور

Pagination