آگاهی عامه

تأمین منافع عامه در صدر ارزش های محوری د افغانستان بانک قرار دارد، از اینرو بانک مرکزی برای افکارعمومی و درک و فهم شان از فعالیت های د افغانستان بانک اهمیت فراوان قائل است. د افغانستان بانـک تلاش می نماید تا از طریق برنامه های رسانه ای و وب سایت به آگاهی عامه در زمینه وظایف و کار کردهای د افغانستان بانک بپردازد. هدف از برنامه آگاهی عامه د افغانستان بانک، بلند بردن سطح آگاهی مردم از سیاست های پولی و مالـی د افغانستان بانک و تأثیرات آن بر زندگی آنها است. همین گونه این برنامه  در افزایش فهم مردم از حقوق شان و مسؤلیت های د افغانستان بانک در قبال آنها، ممد واقع می شود.

فعال شدن ماشین های اتومات صرافی (ATM) در سکتور بانکی از ازدحام مشتریان جلوگیری نموده و روند برداشت پول از حسابات شانرا سهل می سازد.

 

هموطنان عزیز! پول افغانی سمبول وحدت ملی و نشانۀ از افتخار و اقتدار ملی ماست، استفاده از آن در خرید و فروس و معاملات پولی روزانه ارجگزاری به ارزشهای ملی ماست!

 

 
ما افغان هستیم. پول ملی ما افغانی است. پول افغانی به مثابه هویت ملی همه ماست. ما برای ثبات و ارزش آن، آنرا در همه معاملات اقتصادی داخلی استفاده می کنیم.

 

توجه به زراعت و زمینه سازی برای افزایش صادرات محصولات زراعتی

توجه به زراعت و زمینه سازی برای افزایش صادرات محصولات زراعتی، به رشد اقتصادی کمک می کند

استفاده درست از پول افغانی در تمام داد و ستُد  و معاملات اقتصادی نشان دهندۀ، تعهد ما در قبال ارزش های ملی ماست. پس بیایید در حفظ و نگهداشت آن توجه جدی نمائیم.

 

هموطنان گرامی! پول رایج و واحد پولی کشور ما افغانی است، بیائید با استفاده از آن در داد و ستد و معاملات اقتصادی روزانه از پول ملی خود حمایت نمائیم. د افغانستان بانک در تلاش است تا بمنظور فراهم آوری تسهیلات بانکی ماشین های ATM ،  POS و بانکداری از طریق موبایل را در کشور دوباره فعال سازد. پیام ترویج پول افغانی 2

 

پیام ترویج پول افغانی 11 سهولت انتقال پول از يک فرد به ديگر فقط در ثانيه ها بدون ضرورت به تيلفون هوشمند و انترنت پیش بینی رشد اقتصادی جهان برای سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲
د اسعارو نرخ په نړۍ کې د دوو سیستمونو پر بنسټ ټاکل کېږي چې په لومړي سیستم کې حکومتونه نرخ ټاکي او په دویم سیستم کې نرخونه د آزاد بازار د عرضې او تقاضا پر بنسټ ټاکل کېږي، دې سیستم ته د اسعارو متحول مدیریت شوی سیستم وایي چې افغانستان هم له همدی سیستم څخه ګټه اخلي.

 

پروسۀ  اجرای قرضه مسکن برای کارمندان دولتی

 

پروس اجرای قرضه دهی

 

تسهیلات بانکی

 

تسهیل اجرای قروض، باعث رشد اقتصادی می گردد

 

اهمیت سرمایۀ انسانی در اقتصاد

 اهمیت سرمایۀ انسانی در اقتصاد

چگونگی حمایت از تولیدات داخلی

چگونگی حمایت از تولیدات داخلی

مهارت های مدیریتی استفاده از قرضه های کوچک

مهارت های مدیریتی استفاده از قرضه های کوچک

محترم اجمل احمدی سرپرست د افغانستان بانک با اشاره به ارزیابی موفقانه افغانستان از سوی صندوق بین المللی پول در امر اصلاحات مالی و اقتصادی ابراز خُرسندی نموده،

 

پاس قرضه تجارتی قرضه تجارتی
هموطنان گرانقدر پروسه اتصال سیستم تادیات ATM Card
تأثیر قرضه سرمایه در گردش به سکتور زراعت آیا میدانید د افغانستان بانک همواره تلاش نموده تا به نحوی نظام بانکداری را در پروسه رشد اقتصادی کشور از طریق تسهیل شرایط قرضه دهی از سوی بانکهای تجارتی سهیم بسازد
Info Grafic

 

info Grafic

 

انفو گرافیک

 

DAB DAB DAB
Value DAB

 

Value

 

رساله آموزشی

 

رساله آموزشی

 

رساله

 

رساله

 

banking

 

dd

 

Glass

 

schedule

 

Map

 

Clock

 

Tandes

 

22

 

1

 

2

 

11

 

Glass

 

Ruler

 

pic

 

DAB

افغانستان؛ نیازمند کمک های مالی بانک جهانی

 

 

 

تلاش در جهت بهبود ساختاری نظام تادیات

DAB

ایجاد سرد خانه ها؛ ضرورت و نیاز اقتصاد کشور

DAB

 

 

 

وضعیت اقصتادی جهان

DAB

خطرات ناشی از ویروس کرونا روی فعالیت های بانکی و راه های بیرون رفت

 

 

 

توجه به سکتور زراعت؛ توجه به اقتصاد کشور

توسعۀ فردی؛ ضرورت و نیاز همه

توسعۀ فردی؛ ضرورت و نیاز همه

مهار آب کشور؛ زمینه ساز آیند درخشان

مهار آب کشور؛ زمینه ساز آیند درخشان

ویروس کرونا و تأثیرات آن روی اقتصاد مردم

ویروس کرونا و تأثیرات آن روی اقتصاد مردم

 

 

مختصری در مورد سرمایه گذاری

مختصری در رابطه به بانک تجارتی

مختصری در رابطه به بانک تجارتی

سویفت؛ سریعترین سیستم ارسال و دریافت پول

سویفت؛ سریعترین سیستم ارسال و دریافت پول

بازاریابی بین المللی

بازاریابی بین المللی

مختصری بر وضعیت اقتصادی جهان طی سال 2020

مختصری بر وضعیت اقتصادی جهان طی سال 2020