مؤسسات مجوز مالی

صدور یا ثبت جواز، تنظیم و نظارت بر بانکها، صرافان اسعار و عرضه کنند گان خدمات پولی یکی از جمله وظایف اساسی د افغانستان بانک است. نظارت از بانکها، صرافی ها، عرضه کننده گان خدمات پولی و راه اندازی بررسی و نظارت های داخل ساحه، تحلیل و ارزیابی خارج ساحه، اقدامات اصلاحی و تنفیذی بمنظور داشتن یک سیستم مالی سالم و با ثبات در افغانستان  مدنظر می باشد. 

نظام مالی افغانستان متشکل از بانک ها و نهاد های غیربانکی مالی است .در کنار بانک ها صرافان، عرضه کننده گان خدمات پولی، مؤسسات الکترونیکی پولی و شرکت های خدمات پولی و صرافی که جزء از نهاد های مالی غیر بانکی بشمار میروند، فعالیت می کنند.

اعطای  جواز و نظارت از بانکها و نهاد های مالی غیر بانکی  از وظایف د افغانستان بانک به شمار میروند.

بانکها

در نظام بانکی کشور 12 بانک فعالیت می کندکه متشکل از  3 بانک دولتی، ۷ بانک خصوصی و دو نمایندگی بانکهای خارجی میباشد .

بانک ملی افغان

نوع بانک: بانک تجارتی دولتی
نمبر ثبت: ۱۶۳۰۱
تاریخ جوازدهی : ۲۶ جولای ۲۰۰۴
رئیس هیئت عامل: عبدالعزیز بابکرخیل
شماره تماس: ۰۲۰۲۱۰۲۱۱۹
یمیل آدرس: info@bma.com.af
ویب سایت: www.bma.com.af
سویفت: BMAFAFKA
آدرس: ابن سینا وات - کابل افغانستان

پشتنی بانک

نوع بانک: بانک تجارتی دولتی
نمبر ثبت: ۱۶۳۰۲
تاریخ جوازدهی : جوزا ۲۶ جون ۲۰۰۴
رئیس هیئت عامل: احمد جاوید وفا
شماره تماس: ۰۲۰۲۱۰۳۸۶۳
ایمیل آدرس: info@pashtanybank.com
ویب سایت:  www.pashtanybank.com
سویفت: PIBA AF KA
آدرس: محمد جان خان وات کابل افغانستان

نوی کابل بانک

نوع بانک: بانک تجارتی دولتی
نمبر ثبت: ۱۶۰۰۱
تاریخ جوازدهی : ۱۸ اپریل ۲۰۱۱
رئیس هیئت عامل:   خیبر عمرخیل
شماره تماس:  
ایمیل آدرس: info@newkabulbank.af 
ویب سایت: www.newkabulbank.af
سویفت: KABU AF KA
آدرس: چهاراهی طره باز خان، شهر نو، کابل –  افغانستان 

عزیزی بانک

نوع بانک: بانک تجارتی خصوصی
نمبر ثبت: ۱۲۴۰۱
تاریخ جوازدهی : ۱۳ جون ۲۰۰۶
رئیس هیئت عامل: سالم امید
شماره تماس: ۰۲۰۲۱۰۴۴۷۰
ایمیل آدرس: info@azizibank.af
ویب سایت: www.azizibank.af
سویفت: AZBAAFKA
آدرس:  چهار راهی زنبق مقابل سفارت ترکیه  کابل افغانستان 

بانک بین المللی افغانستان

نوع بانک: بانک تجارتی خصوصی
نمبر ثبت: ۱۱۲۰۲
تاریخ جوازدهی:  ۲۲ مارچ ۲۰۰۴
رییس هیئت عامل: انتونی راجر بارند
شماره تماس: ۰۲۰۲۵۵۱۱۱۱
ایمیل آدرس: info@aib.af 
ویب سایت: www.aib.af
سویفت: AFIB AF KA
آدرس:  سرک میدان هوایی، بی بی مهرو، کابل افغانستان

بانک اسلامی افغانستان

نوع بانک: بانک تجارتی خصوصی
نمبر ثبت: ۱۳۷۰۳
تاریخ جوازدهی: ۱۸ مارچ ۲۰۰۹
رئیس هیئت عامل: امیر خلیل الرحمان
شماره تماس:  
ایمیل آدرس: info@ibafg.af
ویب سایت: www.ibafg.com
سویفت:  
آدرس: چهاراهی ملالی زیژنتون کال- افغانستان

میوند بانک

نوع بانک: بانک تجارتی
نمبر ثبت: ۱۳۷۰۱
تاریخ جوازدهی: ۳۱ دسمبر ۲۰۰۸
رئیس هیئت عامل: موکیش ورما
شماره تماس: ۰۲۰۲۷۰۰۳۰۰
ایمیل آدرس: info@maiwandbank.com
ویب سایت: www.maiwandbank.com
سویفت:  
آدرس: چهار راهی طره باز خان، شهر نو، کابل افغانستان

افغان یونایتد بانک

نوع بانک: بانک تجارتی خصوصی
نمبر ثبت: ۱۳۵۰۱
تاریخ جوازدهی: ۴ اکتوبر ۲۰۰۷
سرپرست افغان یونایتد بانک: Ashok Kumar 
شماره تماس: ۲۰۲۲۰۳۸۳۴
ایمیل آدرس: info@afghanunitedbank.com
ویب سایت: www.afghanunitedbank.com
سویفت: AFGUAFKA
آدرس: چهاراهی طره باز خان، شهر نو کابل- افغانستان

اولین بانک قرضه های کوچک

نوع بانک:   بانک تجارتی
نمبر ثبت: ۱۱۲۰۱
تاریخ جوازدهی: ۱۸ مارچ ۲۰۰۴
رئیس هیئت عامل: فرانک وندر پول
شماره تماس:  
ایمیل آدرس: info@fmfb.com
ویب سایت: www.fmfb.com.af
سویفت: FMFBAFKA
آدرس: شهر نو نزدیک سفارت هالند، کابل- افغانستان

غضنفر بانک

نوع بانک: بانک تجارتی خصوصی
نمبر ثبت: ۱۳۷۰۲
تاریخ جوازدهی :      ۱مارچ ۲۰۰۹
رئیس هیئت عامل: جیانتا رای
شماره تماس:  ۰۲۰۲۱۰۱۱۱۱
ایمیل آدرس: info@ghazanfarbank.com
ویب سایت: www.ghazanfarbank.com
سویفت: --
آدرس: سرک اصلی شیرپور، ۸۶۶ کابل - افغانستان

نشنل بانک پاکستان

نوع بانک: نمایندگی بانک تجارتی خارجی
نمبر ثبت: ۲۴۲۰۱
تاریخ جواز دهی: اکتوبر ۲۰۰۳ 
مدیر نمایندگی: گوهر علی شاه
شماره تماس: ۲۰۲۳۰۲۷۲۹ ۰
ایمیل آدرس: nbpkbl.operations@yahoo.com
ویب سایت: www.nbp.com.pk
سویفت: NBPA AF KA
آدرس: وزیر اکبر خان، کابل، افغانستان

الفلاح بانک

نوع بانک:  نمایندگی بانک تجارتی خارجی
نمبر ثبت: ۲۱۴۰۱
تاریخ جوازدهی : ۲۱ می ۲۰۰۵
مدیر نمایندگی: نعیم سراج
شماره تماس: ۰۲۰۲۲۰۳۳۶۲,۰۲۰۲۲۰۳۳۶۳
ایمیل آدرس: naeems@bankalfalah.com
ویب سایت:  www.bankalfalah.com
سویفت: ALFHAFKA
آدرس: شهر نو، خانه نمبر ۲۷۹  سرک دوم، کابل- افغانستان

مؤسسات غیر بانکی

مؤسسات غیر بانکی شامل صرافان، عرضه کنندگان خدمات پولی، موسسات الکترونیکی پولی و  شرکت های خدمات پولی و صرافی میشود.

 

لست مؤسسات پولي الكترونيكي مجوز دریافت سند
لست مؤسسات پولي الكترونيكي مجوز دریافت سند
لست صرافی های سال 1395 صرافان دریافت سند
خدمات پولی در کابل دریافت سند
خدمات پولی در ولایات افغانستان دریافت سند