هیئت عامل

اعضای هیئت عامل متشکل از رییس کُل، معاون اول و معاون دوم د افغانستان بانک میباشد، هیئت عامل مسوول پیشبرد کلیه امور مربوط به اداره و عملیات د افغانستان بانک می باشد.

 

اعضای هیئت عامل:

 

 

 

first deputy

 

 

واحد الله نو شیر، سرپرست و معاون اول

واحدالله نوشیر براساس پیشنهاد مؤرخ 4 جدی 1395 ریاست کُل د افغانستان بانک و حکم شماره 3365 مؤرخ 7 جدی 1395 مقام محترم ریاست جمهوری بصفت معاون اول د افغانستان بانک تعیین گردید. محترم واحدالله نوشیر معاون اول د افغانستان بانک یک اقتصاددان و بانکر ورزیدۀ است که سند ماستری خویش را در سال 2009 میلادی در رشتۀ مالی و بانکداری بین المللی از پوهنتون برمنگهم بریتانیا به درجۀ اعلی بدست آورده است. برعلاوه، محترم واحد الله نوشیر از پوهنتون بین المللی اسلامی پاکستان در رشتۀ اقتصاد لیسانس و ماستری نیز دارد که با توجه به ظرفیت آموزشی اش هر دو دوره تحصیلی را با کسب مدال طلا به پایان رسانیده است. در این اواخر، محترم نوشیر مدل (Invention Gap Model) را در پوهنتون اکسفورد انگلستان طرح و پیشنهاد نموده است که در آن اختلاف میان نقاط متحرک که منتج به نوآوری و اختراع میگردد، به بحث گرفته شده است. محترم واحدالله نوشیر در برنامه های آموزشی مختلف از طرف بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، سازمان جهانی گمرک و سایر مؤسسات مالی بین المللی در مورد سیاست های اقتصاد کلان و مدیریت مالی در واشنگتن و دفاتر منطقوی اشتراک نموده است. محترم واحدالله نوشیر در داخل و خارج از کشور در نهادهای مختلف ایفای وظیفه نموده است، طوریکه در سال 2008 میلادی سِمت مشاور سیاست اقتصادی وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان را بعهده داشته و قبل از آن در سال 2005 میلادی بحیث معاون آمریت عمومی سیاست پولی د افغانستان بانک کار نموده است. محترم واحدالله نوشیر طی سالهای 2012 و 2013، بحیث معاون اجرایی بخش مشتریان در وال استریت لندن و منحیث اسیستانت منیجر در مؤسسه مالی و قرضه دهی بارکلی اجرای وظیفه نموده است. معاون اول د افغانستان بانک در سال 2001 در پوهنتون (Landon school of Arts) بصفت استاد تجارت جهانی نیز انجام وظیفه نموده است. باید گفت که محترم نوشیر در کنار وظایف و مسئولیت های فوق ده ها موارد تحقیقی در خصوص نظام مالی و بانکی انجام داده است که تعدادی از آنها از طریق رسانه های معتبر جهانی مانند بی بی سی و صدای امریکا به نشر رسیده است.

seconddepty

 

 

محمد قسیم رحیمی، معاون دوم  

محترم محمد قسیم رحیمی سند لیسانس خود را در سال 2002 میلادی در بخش مدیریت تجارت از پوهنتون همدرد شهر کراچی پاکستان و سند ماستری خویش را در سال 2008 میلادی در بخش امور مالی و بانکداری از پوهنتون بین المللی اسلامی مالیزیا بدست آورده است. محترم رحیمی قبل از اجرای وظیفه در بانک مرکزی افغانستان، در سال 2003 میلادی منحیث مسئول مالی موسسه Action Against Hunger  ایفای وظیفه نموده است.آقای رحیمی در سال 2004 میلادی کار خود را با د افغانستان بانک آغاز نموده و در شعبات مختلف د افغانستان بانک ایفای وظیفه نموده است. تقرر ایشان در بانک بحیث تحلیلگر مالی آمریت عملیات بازار صورت گرفته و بعداً حسب لزوم دید هیئت رهبری د افغانستان بانک بحیث مدیر نرخ و سرمایه گذاری مبادله اسعار د افغانستان بانک ارتقا نمود.  محمد قسیم رحیمی بعد از دریافت سند ماستری، بحیث معاون آمریت عمومی نظارت امور مالی د افغانستان بانک گماشته شد که وظیفه خطیر و مهم نظارت از  بانکهای تجارتی را بدوش داشت. متعاقباً هیئت محترم عامل با در نظرداشت تجارب مالی و بانکی ایشان، موصوف را بحیث آمر عمومی نظارت امور مالی توظیف نمود.محترم رحیمی کمتر از یک سال منحیث آمر عمومی خطرات د افغانستان بانک نیز اجرای وظیفه نموده است که به تعقیب آن به تاریخ 30/11/1391 بحیث سرپرست اداره ناظر کُل و متعاقباً بعد از نظر کمیته بررسی شورای عالی د افغانستان بانک بحیث ناظر کُل د افغانستان بانک، تعیین و توظیف شد. محمد قسیم رحیمی بر اساس فیصله شماره 39 مورخ 23/04/1395 شورای عالی د افغانستان بانک منحیث معاون دوم د افغانستان بانک توظیف شد.