چارچوب سیاست پولی

د افغانستان بانک در طرح، اتخاذ و اجرای سیاست های پولی خویش از چارچوب هدف قرار دادن متحول های پولی استفاده بعمل می آورد. در این چارچوب، د افغانستان بانک از ابزار های سیاست پولی برای کنترول حجم نقدینگی در اقتصاد استفاده می کند.

کنترول حجم نقدینگی در اقتصاد حایز اهمیت است، ازینرو هرگونه تغییرات در میزان سیالیت روی فعالیت‌های کُلی اقتصادی در کشور مستقیماً اثر می‌گذارد. به همین خاطر، تغییرات در میزان سیالیت و نقدینگی باید با نرخ رشد اقتصادی و همچنان تقاضا برای پول ملی سازگار باشد.