گالری

لیلام اسعار با در نظرداشت شرایط و ضرورت بازار صورت میگیرد

ابراز نظر یکی از همشهریان کابل در قبال ذخایر ارزی

ابراز نظر یکی از همشهریان کابل در قبال ذخایر ارزی

اطلاعیه صدور جواز های شرکت خدمات پولی و صرافی

موقف تجار و سرمایه گذاران کشور در قبال ذخایر ارزی

اعلامیه د افغانستان بانک در پیوند به تصمیم ایالات متحده امریکا در قبال ذخایر ارزی افغانستان

اطلاعیه د افغانستان بانک پیرامون صدور جواز های شرکت خدمات پولی و صرافی!

اطلاعیه د افغانستان بانک پیرامون صدور جواز های شرکت خدمات پولی و صرافی!

اعلامیه مطبوعاتی د افغانستان بانک پیرامون صحبت های غیر مسئولانه محترم عبدالله الدرداری رییس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان

ترویج پول افغانی

فعالیت های مجاز و غیر مجاز صرافی ها

د افغانستان بانک منحیث نهادی که مجری طرح و تطبیق سیاست های پولی کشور می باشد، همواره سعی به خرج داده تا ثبات نرخ پول افغانی را در برابر سایر ارز ها حفظ نماید

ترویج پول افغانی

تا اکنون حدود 36 سایت ATM از بانکهای مختلف در مرکز و ولایات دوباره فعال شده است.

استفاده از ماشین های اتومات صرافی (ATM) عملاً آغاز می گردد

د افغانستان بانک در تلاش است تا بمنظور فراهم آوری تسهیلات بانکی ماشین هایATM ، POS و بانکداری از طریق موبایل را در کشور دوباره فعال سازد.

Pagination