گالری

فعالیتهای مجاز و غیر مجاز شرکت های صرافی و عرضه کنندگان خدمات پولی

فعالیتهای مجاز و غیر مجاز شرکت های صرافی و عرضه کنندگان خدمات پولی

فعالیتهای غیر مجاز شرکت های صرافی و عرضه کننده خدمات پولی

بل برق خود را از طریق کارت اف پی به سرعت و سهولت پرداخت کنید

فعالیتهای مجاز شرکت های صرافی و عرضه کننده خدمات پولی

پول افغانی نشانۀ از هویت، افتخار و اقتدار ملی ماست

حفظ و نگهداشت پول افغانی وجیبه ملی ماست

صحبت های یکتن از محصلین پوهنتون بایزید روشان در جریان سیمینار یکروزه معرفی اهداف، وظایف و مسئولیت های د افغانستان بانک

اطلاعیه د افغانستان بانک

حمایت از سکتور بانکی حمایت از رشد و شکوفایی کشور است

حفظ و نگهداشت پول افغانی وجیبه ملی ماست

بیانیه محترم غوث محمد حيرت رييس اتاق تجارت و متنفذ قومی ولایت کندز، در ورکشاپ ساحوی زون شمال شرق

پول ما هویت ماست حفظ و نگهداشت آن مسئولیت مشترک همه ماست

پول افغانی نشانۀ از هویت، افتخار و اقتدار ملی ماست

حمایت از سکتور بانکی حمایت از رشد و شکوفایی کشور است

پول ما هویت ماست. حفظ و نگهداشت آن مسئولیت مشترک همه ماست

Pagination