گالری

بخشی از سخنان محترم شیخ الحدیث نورالدین اسلامجار والی ولایت هرات در ورکشاپ آگاهی دهی زون غرب پیرامون حمایت از سکتور بانکی که منتج به اقتصاد روشن و پایدار می شود

کنفرانس مطبوعاتی حسابدهی دولت به ملت: بحث دستاورد های د افغانستان بانک در عرصه تأمین ثبات نرخ مبادله و مهار تورم

کنفرانس مطبوعاتی حسابدهی دولت به ملت: بحث مؤسسات پول الکترونیکی

کنفرانس مطبوعاتی حسابدهی دولت به ملت: بحث ثبات نرخ مبادله افغانی

پول ما هویت ماست حفظ و نگهداشت آن مسئولیت مشترک همه ماست

پول افغانی نشانۀ از هویت، افتخار و اقتدار ملی ماست

کنفرانس مطبوعاتی حسابدهی دولت به ملت: حفظ ارزش افغانی و تأمین ثبات قیمت های داخلی

نظریات هموطنان پیرامون حفظ و نگهداشت، پول افغانی

حفظ و نگهداشت پول افغانی وجیبه ملی ماست

پول افغانی نشانۀ از هویت، افتخار و اقتدار ملی ماست

پول ما هویت ماست حفظ و نگهداشت آن مسئولیت مشترک همه ماست

حفظ و نگهداشت پول افغانی وجیبه ملی ماست

اطلاعیه د افغانستان بانک

فعالیتهای مجاز و غیر مجاز شرکت های صرافی و عرضه کنندگان خدمات پولی

فعالیتهای مجاز و غیر مجاز شرکت های صرافی و عرضه کنندگان خدمات پولی

فعالیتهای غیر مجاز شرکت های صرافی و عرضه کننده خدمات پولی

Pagination