آمریت عمومی صندوق حمایه سپرده های بانکی افغانستان (ADPF)

اهداف و تاسیس

صندوق حمایه سپرده های بانکی افغانستان به منظور حمایت از سپرده های مردم در بانکهای تجارتی، حفظ ثبات بانکی و جلب اعتماد مردم بالای سکتور بانکی در کشور، در چوکات د افغانستان بانک به حیث آمریت عمومی بمنظور تأمین اهداف فوق تاسیس گردیده است که تحقق این اهداف فضای باورمندی و اعتماد کلی مردم را بالای نظام مالی در کشور فراهم می نماید. 

دیدگاه

سهم گیری در حفظ و ثبات سکتور بانکی از طریق حمایه سپرده های مردم در بانکهای تجارتی.

منابع  پولی صندوق حمایه سپرده های بانکی افغانستان

منابع وجوهی صندوق حمایه سپرده های بانکی افغانستان را چهار منابع اساسی تشکیل میدهد، که این منابع عبارتند از سرمایه ابتدائی و دورانی اخذ شده از د افغانستان بانک و وزارت محترم مالیه، حق العضویت بانکهای تجارتی، جمع آوری حق بیمه (Premium) سالانه طور ماهوار از بانکهای تجارتی و عاید حاصله از پروسه سرمایه گذاری فند این اداره می باشد.

عضویت صندوق حمایه سپرده های بانکی افغانستان

همه بانکهای تجارتی که جواز کار و فعالیت را از  د افغانستان بانک دریافت نموده اند؛ عضویت صندوق حمایه سپرده های بانکی افغانستان (ADPF) را داشته که هر یک از این بانکها یک مقدار از وجوه معین را سالانه طور ماهوار به عنوان حق بیمه (Premium) به اداره (ADPF) می پردازند.

سپرده های بانکداری اسلامی و  بانکداری متعارف

وجوهی بدست آمده از مجرای حمایه سپرده های بانک اسلامی و دریچه بانکداری اسلامی با وجوه حمایه سپرده های بانکداری متعارف متفاوت بوده و عواید ناشی از پروسه جمع آوری حق بیمه بانک اسلامی و دریچه بانکداری اسلامی مجزا و مستقل از بانکهای متعارف در حسابات جداگانه جمع آوری میشود.

طرزالعمل عمومی صندوق حمایه سپرده های بانکی افغانستان

صندوق حمایه سپرده های بانکی افغانستان توانسته است طرزالعمل عمومی صندوق حمایه سپرده های افغانستان را که شامل همه بخش های کاری این صندوق میشود  ترتیب و نهایی نماید که تمام امور مربوط به این صندوق را در بر میگیرد.