اوسط نرخ ماهوار اسعار به هجری شمسی و میلادی

Currency Hijri Monthly Average USD: click to download the excel file 

Currency Meladi Monthly Average USD: click to download the excel file