بولتن های اقتصادی و احصائیوی سالانه

عنوان رده  
بولتن سالانه سال مالی 1397 بولتن سالانه دریافت  سند
بولتن نیمه اول سال مالی 1396 بولتن سالانه دریافت  سند
بولتن اقتصادی و احصائیوی سالانه د افغانستان بانک سال مالی 1395 بولتن سالانه دریافت  سند