آمریت عمومی دفتر ریاست

وظایف و مسؤلیت ها:

آمریت عمومی دفتر ریاست، یکی از بخش های  مهم در تطبیق اهداف و وظایف اساسی د افغانستان بانک به شمار میرود. این آمریت  از طریق ارتباطات با شرکاء بانک، سیاست ها و پالیسی های بانک مرکزی را انتقال داده و بازیگران مارکیت را از آخرین وقایع اقتصادی و پیشبینی در مورد نرخ تورم، رشد اقتصادی و ثبات نظام مالی آگاه میسازد.

طی مراحل اسناد وآرشیف د افغانستان بانک همچنان از جمله وظایف این آمریت به شمار میرود .

تشکیل :

آمریت عمومی دفتر ریاست دارای سه  معاونیت در بخش های معاونیت ارتباطات و نشرات، معاونیت اداری و اجرائیوی و معاونیت هماهنگی است که هر کدام مدیریت های تحت اثر خود را رهبری می کنند.

1  . معاونیت ارتباطات عامه و نشرات:

اداره امور نشراتی و ارتباطی د افغانستان بانک با شرکأ، طرح، پلان و برنامه ریزی برای روابط عامه بانک مرکزی، ارائه معلومات و آگاهی مردم از سیاست های کُلی بانک مرکزی، تلاش برای آگاهی عامه از مقررات، قوانین و سیاست های بانک مرکزی در زمینه ثبات قیم وایجاد سکتور مستحکم مالی، تامین روابط بانک با سایر ادارات، طرح، پلان و برنامه ریزی برای تبلیغ، اهداف، وظایف و ارزش های اساسی د افغانستان بانک، نوشتن و ایدیت مضامین  مربوط به امور نشراتی و ارتباطی د افغانستان بانک و ارتباط دایمی با شرکاء د افغانستان بانک،  از جمله وظایف این معاونیت می باشد. مدیریت های ارتباط رسانه ای ،  نشرات،آگاهی عامه و بورد ترجمه تحت اثر این معاونیت کار می کنند.

مدیریت ارتباط رسانه ای:

نظارت از فعالیت ها و کارهای بخش ارتباطی، ایجاد ارتباط مستحکم با شرکای بانک،  نشر و پخش اخبار و اطلاعات از دست آورد های د افغانستان بانک، نظارت و بروز رسانی مطالب و محتوای وبسایت داخلی و خارجی د افغانستان بانک، رساندن نظرات و شکایات مردم در خصوص مسایل اقتصادی، تجارتی و بر عکس آن انتقال سیاست ها، اهداف، وظایف و ارزش های محوری بانک مرکزی از طریق چینل های ارتباطی بانک نظیرفیسبوک، تویتر و یوتیوب بانک، از جمله فعالیت های اند که این مدیریت به عهده دارد.

مدیریت نشرات :

مدیریت نشرات این آمریت منحیث یگانه مرجع نشراتی د افغانستان بانک فعالیت مینماید، این مدیریت انعکاس فعالیت ها، سیاست ها، اهداف، وظایف بانک مرکزی و دستآورد های د افغانستان بانک را از طریق ابزار چاپی مانند مجله ماهوار، راپور سالانه، رساله های تصویری و سایر مواد نشراتی، به عهده دارد.

بورد ترجمه :

این بخش، ترجمه مطالب و موارد ضروری  از زبان انگلیسی به لسان های رسمی( دری و پشتو)  و عکس آن، ترجمه اسناد د افغانستان بانک برای نشرات و آگاهی عامه و سایر موادی که برای اهداف کلیدی و وظایف محوری د افغانستان بانک لازم و ضروری میباشد، ترجمه اسناد و مطالب مربوط به بخش نشرات از زبان انگلیسی به دری و پشتو و از دری و پشتو به انگلیسی، ترجمه قوانین، مقرره ها، پالیسی ها، سوالنامه ها و سایر اسناد ومکاتیب مربوطه به سایر شعبات د افغانستان بانک را به عهده دارد.

مدیریت آگاهی عامه:

این مدیریت منحیث بخش تنویر ساز در تلاش است باراه اندازی برنامه های تنویری و آموزشی چون راه اندازی ورکشاپ ها، برنامه های آموزشی، سیمینار ها، اعلانات و پیام های تنویری، سیاست های کُلی بانک را به طیف وسیع از جامعه انتقال دهد.

2معاونیت اداری و اجرائیوی:

نظارت از پیشبرد امور اسناد و آرشیف بانک، ایجاد سهولت ارائه اسناد برای شعبات د افغانستان بانک، ثبت اجراات شعبات د افغانستان بانک و طی مراحل تمام اسناد داخلی و خارجی بانک با شرکاء، نظارت و بررسی از ثبت و صدور تصاویب هیئت عامل، ثبت احکام هیئت عامل، پاسخ به مکاتیب و استعلامیه های سایر ادارات، نظارت و پیگیری اسناد مهم ارسالی د افغانستان بانک به سایر ادارات دولتی و خصوصی، از وظایف این معاونیت است. تحت اثر این  معاونیت مدیریت های  اجرائیه آمریت، آرشیف، اسناد، توحید و گزارش دهی فعالیت می کنند.

مدیریت اجرائیه:

این مدیریت مسایل اداری آمریت از قبیل، تحریر پیشنهادات،ثبت پیشنهادات و احکام، ارسال و دریافت مکاتیب، استعلام ها و ارسال مصوبات هیئت محترم عامل بانک را به سایر شعبات بانک به عهده دارد.

آرشیف:

مدیریت آرشیف منحیث مرجع توحید اسناد تمام اسناد و مدارک بانک مرکزی را بر علاوه که در سیستم میرساند، یک نقل آنرا منحیث سند، در نزد خود ذخیره می نماید.

 اسناد:

این مدیریت ثبت اسناد که از بیرون برای د افغانستان بانک جهت آگاهی، توضیح، معلومات و اجرای موضوعات رسمی ارسال میگردد و تمام اسناد رسمی د افغانستان بانک که به بیرون از بانک به ادارات گوناگون دولتی، خصوصی و مراجع خارجی پس از امضای اعضای هیئت عامل (رئیس کُل، معاون اول و معاون دوم) ارسال میگردد و  ثبت کتاب وارده همه اسناد که از جانب آمریت های د افغانستان بانک و یا ادارات بیرونی مواصلت می ورزد و برعکس آنرا به عهده دارد.

توحید و گزارش دهی:

توحید گزارش فعالیت ها و دستاورد های د افغانستان بانک  و شریک ساختن آن با اداره امور،  جمع آوری و خلص سازی پلانهای کاری و گزارشهای تمام آمریتهای د افغانستان بانک به منظور ملاحظه آن توسط هیئت رهبری بانک  و ترتیب گزارش ها بعد از اخذ هدایت و اسکن اسناد، ارسال آن  به بخش های مربوطه و پیگیری تطبیق مصوبات کابینه از جمله وظایف این بخش است.

3.  معاونیت هماهنگی:

این معاونیت به منظور انسجام امور زونها و رسیده گی به مشکلات زونها و نماینده گی های ولایتی به اسرع وقت  ایجاد گردید ه است که با زون های هفت گانه و نماینده گی های ولایتی و سرحدی د افغانستان بانک در تماس بوده و یک پل ارتباطی میان آمریت های زون های هفت گانه میباشدکه وقتآ فوقتآ از انجام و طی مراحل تمام امور یومیه، نیازمندی ها، منابع بشری، پیشنهادات، مکاتیب و سایر مسایل اداری را  تعقیب و پیگیری میکند و همچنان این معاونیت طی مراحل ویزه و پاسپورت کارمندان د افغانستان بانک و کارمندان خارجی سایر بانکها را به عهده دارد

مدیریت های  پروتوکول و  هماهنگی زونها تحت اثر این معاونیت فعالیت دارند.

بخش پروتوکول :

بخش پروتوکول آمریت عمومی دفتر ریاست مسؤلیت دارد تا زمینه های سهولت اخذ پاسپورت، ویزه و سایر مسائل تشریفاتی را برای اعضای محترم شورای عالی، هیئت محترم عامل و سایر کارمندان محترم د افغانستان بانک فراهم نماید. این بخش رابطۀ د افغانستان بانک را با اداره محترم امور تأمین می کند.

مدیریت هماهنگی:

اخذ گزارشات کاری از بخش های مربوطه هماهنگی بین زونهای هفت گانه د افغانستان بانگ و نماینده گی های تحت اثر آن، تعقیب و پیگیری تمام مکاتیب، پیشنهادات زونها از شعبات مرکز و دوباره اطمینان از اجراات کاری به زون های مربوطه آن، تطبیق هدایات و مصوبات هیئت عامل بانک مرکزی در حدود وظایف. دریافت تمام مکاتب از مرکز به زونها و نماینده گی ها ی مربوطه و از زونها و نمایندگی ها به مرکز ذریعه ایمیل ایجاد سهولت های کاری برای زون های د افغانستان بانک راپور دهی از اجراات کاری زون های هفت گانه به مقام محترم ریاست ،  فراهم نمودن برنامه های آموزشی برای کارکنان جهت ارتقای ظرفیت مامورین.