مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) مبتنی به قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم به منظور جلوگیری از سؤ استفاده از سیستم بانکی و مالی کشور برای فعالیت های مرتبط با پول شویی و تمویل تروریزم در سال 2006 تأسیس گردیده است.

بر اساس قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) یک نهاد مستقل در فعالیت ها، وظایف و کارکرد های خویش بوده، از جمله استقلالیت کامل در تصامیم، دریافت، تجزیه، تحلیل و انتشار گزارشات معاملات مشکوک و سایر معلومات مربوط به پول شویی، جرایم اصلی و تمویل تروریزم مطابق به احکام قانون می باشد.

هدف:

ماموریت این مرکز این است که از سوء استفاده مؤسسات مالی افغانستان توسط کسانی که در نتیجه فعالیت های غیرقانونی وجوه به دست آورده اند و کسانی که از مؤسسات متذکره برای حمایت از فعالیت های تروریستی و سایر جنایات استفاده می کنند جلوگیری نماید. مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی همراه با نظارت کنندگان مالی، مراجع تنفیذ قانون و څارنوالی، در ایجاد و حفظ محیطی در افغانستان کمک می کند که هدف آن شناسایی و مبارزه با فعالیت های پولشویی و تمویل تروریسم است. این هدف یکی از ارزش های ملی افغانستان بوده نمایانگر تعهدات بین المللی افغانستان جهت مبارزه با پولشویی و تمویل تروریسم بوده و همچنان سهم افغانستان در رژیم بین المللی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم را نشانده می باشد. رسیدگی موفق به این تعهدات به افغانستان در راستای  مبارزه باپول شویی و تمویل تروریزم کمک می کند و تأثیر به سزای در خصوص روابط افغانستان با کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی خواهد داشت.

وظایف:

وظایف عمده و اساسی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی عبارت است از دریافت، تحلیل و انتشار معلومات استخباراتی مالی به اداره محترم لوی څارنوالی، مراجع تنفیذ قانون، سایر مراجع دولتی مرتبط و ادارات مماثل بین المللی جهت کمک در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.

همچنین جهت ارائه اطلاعات استراتیژیک از جمله آمار، روندها و قضایای موردی به هدف افزایش آگاهی عامه، مؤسسات مالی، ادارات مماثل بین المللی و مقامات دولتی در مورد روند پول شویی و تمویل تروریزم در افغانستان، لازم است داده‌ های را که مطابق به  قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم به آنها دسترسی قانونی دارند، تجزیه، تحلیل و نشر نماید.

این مرکز به منظور دستیابی به اهداف خود، معلومات مورد نیاز خویش را از منابع مختلف جمع آوری و تحلیل می نماید. منابع متذکره شامل معلومات از نهادهای می باشد که، تعهدات قانونی جهت ارائه گزارش های معاملات مشکوک و بزرگ به مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی دارند. هنگامی که موارد تحلیل شده نمایانگر سوء استفاده نهاد های مالی کشور جهت پول شویی و تمویل تروریزم از سیستم مالی کشور باشد، این مرکز با نهاد های تنفیذی و اداره محترم لوی څارنوالی فعالیت همسان داشته و آن ادارات را در راستای تحقیقات قضایاء مورد نظر حمایت می نماید.

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان نقش مهمی را که به عنوان یک واسط مستقل میان مراجع گزارش دهنده و مراجع تنفیذ قانون را به خوبی درک نموده. این مرکز به شدت تعهدات قانونی خویش را جهت محافظت از منابع و محرمانه بودن اطلاعات دریافتی درک نموده و صرفاً معلومات دریافتی را مطابق به احکام مندرج قانون جلوگیری از پول شوی و عواید ناشی از جرایم مورد استفاده قرار میدهد.

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی همچنان همکاری های بین المللی را در خصوص حمایت از قضایای تحلیلی و تحقیقی خویش و قضایای تحلیلی و تحقیقی واحدهای استخباراتی مماثل مطابق به مندرجات قانون جلوگیری از پول شویی و تمویل تروریزم را استفاده می نماید. همکاری های بین المللی این مرکز از طریق تفاهم نامه های دوجانبه و یا از طریق دهلیز ارتباطی اگمانت برای واحد های استخباراتی صورت می گیرد.

بطور مجموعی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان دارای 68 کارمند بوده و توسط آمر عمومی، دومعاونین عمومی و مدیر های بخش، امور  اداره به پیش برده می شود که قرار ذیل است.

-  مدیریت ارشت تحلیل

-  مدیریت ارشد تطابق و پیروی از قوانین

-  مدیریت ارشد عملیات ساحوی و مؤسسات مالی غیر بانکی

-  مدیریت ارشد همکاری های بین المللی

-  مدیریت ارشد همکاری و همآهنگی ملی

-  مدیریت ارشد تکنالوژی معلوماتی.