آمریت تکنالوژی معلوماتی

معرفی

در شرایط کنونی یکی از موضوعاتیکه به یک اداره اهمیت بیشتر می‌بخشد، استفاده از تکنالوژی معلوماتی است. بانک‌ها و طرز ارائۀ خدمات آنان به شهروندان در سال های اخیر پیشرفت های شگرفی داشته است. اکنون بیشتر بانک‌ها درک کرده اند که توانایی و ظرفیت ارائۀ خدمات بانکی با کیفیت،سریع ، دقیق و کم هزینه وابسته به حدود استفاده از وسایل تکنالوژی معلوماتی می‌باشد.

عملیات بانکی در دهۀ گذشته با استفاده از تکنالوژی پیشرفتۀ محاسباتی و مکالماتی بگونۀ قابل ملاحظه توسعه یافته است. شهروندان کشور ما طور روزمره از طریق انترنت با انجام معاملات، برقراری ارتباطات و اخذ معلومات استفاده بهینه می نمایند. باید یاد آور شد که این آخر کار نیست بلکه تقاضای مردم برای دستیابی به معلومات و سهل سازی روند استفاده از محصولات بانکی بگونۀ فزاینده دوام خواهد داشت. با در نظرداشت این پیشرفت، آمریت عمومی تکنالوژی معلوماتی د افغانستان بانک تلاش نموده است تا با عرضۀ خدمات تکنالوژی، امور محاسبه را سریع، شفاف ومطمئن بسازد و در عین زمان تسهیلات آنرا برای اجرای امور کاری کارمندان فراهم سازد.

اهداف

ارائۀ بهترین خدمات به کارمندان از طریق مودل مرکز خدمات مشتری، ستراتیژی و تأکید روی مودل مدیریت الکترونیکی، تمرکز روی حمایت از نیازمندی های عمدۀ کاری د افغانستان بانک توأم با ظرفیت مناسب تکنالوژی معلوماتی و مکالماتی جهت حمایت از تسریع روند رشد در برابری با کشورهای منطقه، تشریک مساعی و همکاری با تمام مدیریت/آمریت‌ها و با بانک‌های عضو خارجی، سرمایه گذاری ستراتیژیک در عرصۀ تکنالوژی معلوماتی همگام با رهنمودها و دیدگاه‌های ستراتیژیک د افغانستان بانک، تنظیم و هارمونیزۀ اپلیکیشن‌های تکنالوژی معلوماتی جهت حصول ارزش مطلوب سرمایه گذاری های موجود تکنالوژی معلوماتی و مدیریت معلوماتی مصون و جوابگو طبق التزامات قانونی، اهداف آمریت عمومی تکنالوژی معلوماتی را می سازند.

ماموریت

ماموریت آمریت تکنالوژی معلوماتی را فراهم آوری ظرفیت، تخصص و خدمات تکنالوژیکی تشکیل میدهد که با استفاده از آن سکتور بانکی و د افغانستان بانک توسعه قابل ملاحظه خواهد نمود. مدیریت تکنالوژی معلوماتی با کارمندان مستعد و متعهد خویش خدمات عالی را بمشتریان وکارمندان بانک فراهم می‌کند. در همین حال این  آمریت  با دیدگاه اساسی که دارد درمورد راه‌های حل تکنالوژیکی، امنیت معلومات و انکشاف مداوم در زمینه تکنالوژی معلوماتی اطمینان حاصل می‌کند. آمریت تکنالوژی معلوماتی متعهد است که به ماموریت خویش از طریق نکات ذیل نائل گردد.

تمرکز روی تقاضای کاربران تکنالوژی با درک نیازمندی‌های آنان و ارائۀ فرصت‌های که نیازمندی‌های آنان و د افغانستان بانک را برآورده سازد.

ارتقای سطح آگاهی کارمندان از چگونگی تطبیق، استفادۀ منابع تکنالوژیکی و تاثیرات آن در روند کاری.

ارائۀ خدمات باکیفیت، قابل اعتماد و مؤثر.

همکاری با کاربران محترم تکنالوژی معلوماتی در قسمت مصونیت معلومات د افغانستان بانک با استفاده از بهترین روش های پذیرفته شدۀ تکنالوژیکی.

رسیدگی بموقع  حین تغییر محصولات تکنالوژی و حل چالش های احتمالی در مطابقت با مفاد قانون.

دیدگاه

آمریت تکنالوژی معلوماتی متعهد به نقش رهبری خویش در راستای تقویت اهداف د افغانستان بانک از طریق اشتراک در حق انتخاب پیشرفت و نوآوری های تکنالوژیکی می‌باشد.

تشکیل

آمریت عمومی تکنالوژی معلوماتی دارای دو معاونیت و بخش های ذیل میباشد.

مدیریت حفاظت و معلومات، مدیریت زیربناء شبکه، مدیریت اپلیکیشن، مدیریت توسعه نرم افزار، مدیریت ترمیمات، مدیریت دیتابیس، مدیریت سویفت، مدیریت اداره کننده ایمیل ها، مدیریت اداره کننده سیستم، مدیریت اداره کننده یوزر های سی بی اس، مدیریت میز مساعدت و مدیریت کمره های امنیتی