آمریت عمومی امور حقوقی

آمریت عمومی امور حقوقی د افغانستان بانک در سال ۱۳۸۳در چوکات د افغانستان بانک ایجاد گردید. ارائه مشوره و رهنمود های لازم در مورد قوانین و مقررات د افغانستان بانک بشمول تسوید، حذف یا هماهنگ ساختن اسناد تقنینی د افغانستان بانک با سایر قوانین نافذه کشور، پاسخگویی به ضروریات حقوقی و تقنینی بانک مرکزی، اشتراک در جلسات با ادارات حکومتی، سازمانهای بین المللی (درصورتیکه این مجالس موضوعات و مسئولیت های حقوقی د افغانستان بانک را در بر داشته باشد) از جمله مسئولیت های این اداره را تشکیل میدهند.

تشکیل:

آمریت امور حقوقی د افغانستان بانک در تشکیل خود دارای  یک آمر و یک معاون بوده که تحت اثر آن  مدیریت ارشد تسوید قوانین و مقررات، مدیریت ارشد مشوره دهی اسناد تقنینی و اداری، مدیریت ارشد موضوعات انفرادی و قرارداد ها و هماهنگ کننده جلسات شورای عالی میباشد.

مدیریت ارشدتسوید قوانین و مقررات:

طرح و تعدیل اسناد تقنینی د افغانستان بانک مطابق معیار های بین المللی وسفارشات بانک جهانی وسایر نهاد های ملی و بین المللی، جمع آوری نظریات شعبات بانک مرکزی، نهاد های ذیربط دولتی، خصوصی و بین المللی در مورد تعدیل، تغییر و ایزاد در قوانین و مقررات مربوط به دافغانستان بانک و نیز تأمین ارتباطات بین بانک مرکزی و وزارت محترم عدلیه در رابطه به قوانین و مقررات سیستم بانکداری از جمله وظایف این بخش بشمار میروند.

مدیریت ارشد مشاور اسناد اداری و تقنینی:

این بخش بر اساس قوانین، مقررات و لوایح، ارائه مشوره وابراز نظر حقوقی در مورد ساحات حقوقی قرارداد بانک، پالیسی ها و  اساسنامه به شورای عالی، هیئت عامل، شعبات د افغانستان بانک، بانکهای تجارتی و صرافان و حواله داران، قوانین و مقررات مربوط ادارات مالی به بانکهای تجارتی، را به عهده دارد.

مدیریت ارشد مشاور بخش قرار داد ها و مسایل انفرادی:

مطابق به قانون و طرزالعمل تدارکات، بازنگری قرار داد ها، بررسی و ابراز نظر حقوقی پیرامون آن، همچنان مطابق به رهنمایی های مقام  محترم، بازنگری تفاهم نامه ها، نظارت و بررسی آن از جمله وظایف این بخش است.

 مدیریت هماهنگ کننده جلسات شورای عالی:

بر اساس هدایت مقام محترم، مشخص نمودن تاریخ جلسات شورای عالی، تشریک موضوعات با اعضای شورای عالی، ارسال متحدالمال به آمریت های دافغانستان بانک جهت افزودن موضوعات در آجندای جلسات شورای عالی، بر اساس موافقه مقام محترم تهیه آجندا و تشریک آن با اعضای شورای عالی، اخذ امضای اعضا در تصاویب شورای عالی، ارسال تصاویب شورای عالی به آمریت های د افغانستان بانک و سایر موارد از جمله وظایف این بخش میباشد.

اجرائیه عمومی:

ثبت کتاب وارده همه اسناد که از آمریت های د افغانستان بانک و یا ادارات بیرونی به آمریت امور حقوقی مواصلت می ورزد، بعد از اخذ هدایت و اسکن اسناد، ارسال آن به اساس ایمیل رسمی به بخش های مربوطه، ثبت مکاتیب در کتاب صادره جهت ارسال آن به آمریت ها و ارسال مینوت آن از طریق ایمیل به آمریت مربوطه از جمله وظایف این بخش آمریت امور حقوقی می باشد.