آمریت عمومی عملیات بانکی

آمریت عمومی عملیات بانکی جهت فراهم آوری خدمات بانکی برای دولت، موسسات دولتی و نیمه دولتی و بانکهای تجارتی در چوکات د افغانستان بانک فعالیت داشته، دارای چهار معاونیت بوده و وظایف عمدۀ ذیل را بدوش دارد.

وظایف عمده:

تأمین سیالیت پولی، ارتباط دو جانبه فی مابین مرکز و نمایندگی های د افغانستان بانک ( مرکز و ولایات ) ، نهاد های دولتی  و بانکهای تجارتی، افتتاح حسابات جاری، اجرای چکبُک برای دارندگان حسابات جاری، همچنان انتقالات افغانی و اسعاری و بین المللی و همچنان تسعیر حواله های افغانی به اسعار و عکس آن و بر علاوه جمع آوری و حریق بانکنوتهای مندرس.

تشکیل:

آمریت عمومی عملیات بانکی دارای چهار معاونیت است، معاونیت ارشد خزانداری کُل، معاونیت عملیاتی، معاونیت در امور نشر و مدیریت پول و معاونیت اداری و همآهنگی که هر یک دارای بخش های کاری مختلف میباشند.

معاونیت ارشد در امور خزانداری کُل:

تعیین و توظیف صرافان وارده وصادره افغانی و اسعاری در بخش های مربوط، توزیع پول افغانی و اسعار برای ادارات دولتی، برنامۀ ملی میثاق شهروندی، بانکهای تجارتی، شهری څانگه ها و نمایندگی های د افغانستان بانک مقیم ولایات. اخذ پول افغانی و اسعار بانکهای تجارتی، شهری څانگه ها و مازاد ضرورت نمایندگی های د افغانستان بانک و همچنان جمع آوری بانکنوتهای مندرس، از جمله وظایف آن می باشد.

معاونیت عملیاتی:

افتتاح حسابات جاری، اجرای چکبُک برای کارکنان د افغانستان بانک، بانکهای تجارتی، ارگان های دولتی، برنامه ملی میثاق شهروندی، انتقالات افغانی، اسعاری و بین المللی و همچنان تسعیر فرمایشات افغانی به اسعار و عکس آن نظر به تقاضای وزارت مالیه، بانکهای تجارتی، سایر نهاد های دولتی و برنامه ملی میثاق شهروندی طبق طرزالعمل عملیات بانکی.

انتقال عواید جمع آوری شده دولت به حسابات مربوطه، ارسال صورت حسابات به دارنده گان حسابات.

معاونیت در امور نشرو مدیریت پول :

تأمین سیالیت پولی نمایندگی های د افغانستان بانک ( مرکز و ولایات ) ، نشر پول های جدید افغانی، تنظیم برنامه های حریق بانکنوتهای مندرس افغانی و همچنان شناسایی بانکنوتهای مشکوک که از جانب ارگان های ذیربط ارائه می گردد.

این معاونیت مسوولیت انتقال پول فزیکی از مرکز به ولایات و عکس آن از ولایات به مرکز را نیز به عهده دارد.

معاونیت اداری:

امور اداری و اجرائیوی آمریت عمومی عملیات بانکی را به عهده دارد، وظیفه این معاونیت رسیدگی به وظایف روزانه اداری است که در اجرای سائر موارد مُمد و مؤثر واقع میشود.

حل مشکلات فی مابین وزارت مالیه، سایر نهاد های دولتی، بانکهای تجارتی و نمایندگی های د افغانستان بانک مرکز و ولایات.