آمریت خدمات عمومی

وظایف آمریت خدمات عمومی ارائه خدمات به موقع و معیاری چون (محیط کاری خوب، اثاثیه، برق، ترانسپورت، انتقال وجوه نقد، تکت های سفر، تهیه غذای سالم کارمندان، املاک، حفظ و مراقبت، اعمار ساختمان های جدید و ترمیم همه ساختمان های موجود را احتوا می کند.

ساختار تشکیلات

آمریت خدمات عمومی دارای دو معاونیت، معاونیت عملیاتی و تعمیرات بوده که هریک مدیریت های تحت اثر خود را دارا میباشد.

معاونیت عملیاتی

این معاونیت یک بخش کلیدی در چارچوب تشکیلات آمریت خدمات است که فعالیت های عملیاتی را اجراء می نماید، این معاونیت دارای مدیریت های مانند مدیریت عملیاتی، گارد محافظ و ترانسپورت می باشد.

1. مدیریت عملیاتی

مسئولیت این بخش شامل تهیه تکت های رفت و برگشت کارمندان بانک به سفر های رسمی، تهیه طعام مهمانان داخلی و خارجی، اجرای سفریه ها و مصارف طعام چاشت کارمندان، جیب خرج، و کارت های مصرف تیلفون میباشد.

2.  مدیریت گارد محافظ

این مدیریت تنظیم بهتر امور مراجعین و جلوگیری از ضیاع وقت، اجرای به موقع امور تشریفات، ایجاد نظم و تسهیلات لازم کاری و عرضه بهتر خدمات تشریفاتی به مراجعین محترم که به اداره مرکزی و شهری څانګه های مربوطه د افغانستان بانک جهت پیشبرد امورات یومیه خویش مراجعه مینمایند را بدوش دارد.

3. مدیریت ترانسپورت

این مدیریت مسئولیت تامین سهولت های ترانسپورتی را برای کارمندان بانک بدوش داشته و سهولت ترانسپورتی را برای امور یومیه رسمی، فراهم مینماید.

4.  مدیریت اداری

تحریر اسناد، طی مراحل مکاتیب صادره و وارده، استعلام ها و درخواست ها، جواب دادن به ایمیل ها و سایر وظایف اداری از جمله ترتیب جدول زمانی و تبادله معلومات بین آمریت های مربوطه د افغانستان بانک به شکل فزیکی و الکترونیکی از جمله وظایف این بخش است.

معاونیت تعمیرات

معاونیت تعمیرات مسئولیت ساخت و ترمیم همه تعمیرات د افغانستان بانک را در مرکز، نماینده گی ها و ولایات به عهده دارد. بر علاوه این دو وظایف عمده، ترتیب بودجه تعمیراتی برای آمریت های مربوطه د افغانستان بانک نیز از جمله وظایف این بخش است. این معاونیت دارای سه مدیریت ذیل می باشد:

1.  مدیریت حفظ و مراقبت

حفظ و مراقبت و پاک کاری بانک مرکزی از وظایف اساسی این بخش است.

2.  مدیریت املاک

وظایف مدیریت املاک شامل تنظیم امور مربوط به قرارداد های کرایه دهی املاک د افغانستان بانک به منظور جلوگیری غصب آن و افزایش مقدار عواید به سطح مرکز و ولایات، میباشد.

3.  مدیریت انجنیری

بخش انجنیری مسئولیت راه اندازی سروی ها، دیزاین (پروژه های کوچک) و تطبیق اعمار و ترمیم پروژه ها در نماینده گی های ولایات، بررسی اسناد پروژه ها که به افغانستان ارسال گردیده، اشتراک در جلسات آفر گشایی برای پروژه های ترمیم و اعمار و ترتیب پروپوزل برای هیئت عامل پس از تکمیل کار پروژه را به عهده دارد.